Změny ve Strategickém plánu SZP povedou ke snížení objemu produkce potravin a tím k jejich zdražení!

Rozhovor s předsedou Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR Bohumírem Dufkem

Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2022 v zemědělství

Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR dne 24. ledna 2022 a podepsal Kolektivní smlouvu vyššího stupně na rok 2022 se Zemědělským svazem ČR a Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů. Plné znění KSVS naleznete v příloze.
  • Zveřejněno: 30.12.2016

134. Plenární schůze RHSD ČR se uskuteční v pondělí 16. ledna 2016 od 16:00 hodin. Tripartita bude projednávat následující témata: BOZP, odlivy zisků firem, přípravu nového stavebního zákona, čerpání fondů EU, investorskou přípravu staveb, otevírání veřejného trhu v železniční přepravě, § 320a zákoníku práce a další.
__________

Program 134. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR

1. Materiály k projednání

1.1 Komplexní zpráva o stavu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci za rok 2016
(Podkladový materiál MPSV a záznam z jednání Pracovního týmu RHSD ČR pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci)

1.2 Analýza odlivu zisků: Důsledky pro českou ekonomiku a návrhy opatření
(Podkladový materiál Úřad vlády a záznam z jednání Pracovního týmu RHSD ČR pro hospodářskou politiku)

1.3 Příprava nového stavebního zákona
(Podkladový materiál MMR a záznam z jednání Pracovního týmu RHSD ČR pro místní rozvoj a fondy EU)

1.4 Zpráva o postupu otevírání trhu veřejných služeb v přepravě cestujících v oblasti dálkové a nadregionální železniční osobní dopravy
(Podkladový materiál MD a záznam z jednání Pracovního týmu RHSD ČR pro dopravu a dopravní infrastrukturu)

1.5 Stav čerpání prostředků z fondů EU a plnění předběžných podmínek
(Podkladový materiál MMR a záznam z jednání Pracovního týmu RHSD ČR pro místní rozvoj a fondy EU)

1.6 Přehled investorské přípravy staveb, které mají předpokládané datum zahájení realizace v letech 2016 až 2018 a jejichž stavební náklady přesahují 300 mil. Kč
(Podkladový materiál MD a záznam z jednání Pracovního týmu RHSD ČR pro dopravu a dopravní infrastrukturu)

1.7 Žádosti sociálních partnerů o úhradu nákladů vzniklých dle § 320a zákoníku práce na rok 2017

2. Materiály pro informaci

2.1 Informace o novelizaci zákona o obchodních korporacích
(Podkladový materiál MS)