Změny ve Strategickém plánu SZP povedou ke snížení objemu produkce potravin a tím k jejich zdražení!

Rozhovor s předsedou Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR Bohumírem Dufkem

Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2022 v zemědělství

Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR dne 24. ledna 2022 a podepsal Kolektivní smlouvu vyššího stupně na rok 2022 se Zemědělským svazem ČR a Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů. Plné znění KSVS naleznete v příloze.
  • Zveřejněno: 30.04.2024

Pod názvem „MÁTE PADÁKA, DNESKA MY, ZÍTRA VY“ vyhlásila, v úterý 30. dubna 2024, Aliance odborových svazů „Kampaň proti výpovědi bez udání důvodů“.

Ve zveřejněném textu prohlášení Aliance se uvádí:

Zákoník práce patři k nejčastěji se měnícím zákonům u nás, zásadní změny pracovního práva přinesly tzv. harmonizační a poté euronovela, v souvislosti s naším vstupem do EU. Úplně nový zákoník práce, podle nové zásady „co zákon nezakazuje, to dovoluje," začal platit v roce 2007. Všechny jeho další novely se týkaly jeho ještě větší liberalizace, flexibilních pracovních podmínek a smluvní volnosti. Dnes patříme v rámci EU mezi země s vysokou flexibilitou, ale tyto země (např. Dánsko, Finsko, Holandsko a další), na rozdíl od nás, vykazují k této flexibilitě daleko vyšší míru ochrany (security).

Bolševický zákoník podle ODS?

výroky a soudy, které nyní zaznívají od politiků ODS, že v ČR máme „bolševický“ zákoník práce svědčí o velkém politickém diletantismu. Nebo si možná ještě pamatují, že za totality bylo možné dát výpověď pro “ztrátu důvěry“ či „výpověď za narušování socialistického soužiti“. Pracovní právo sloužilo jako nástroj proti odpůrcům režimu (chartistům). Rádi by nyní zavedli rychlé a snadné vyhazování lidi z práce bez udání důvodů. Tentokrát ale z důvodů, že jeho zavedeni rozhýbe pracovní trh a pomůže ekonomice.

Výpověď bez udáni důvodů? Zni to jak špatný vtip

- Zásadně zhoršuje ochranu slabší strany - zaměstnanců v pracovních vztazích

- V kombinaci s prodlužováním zkušební dostává české zaměstnance a jejich rodiny do naprosté existenční nejistoty

- Zaměstnanci předdůchodového věku se stanou nežádoucími, a to v době, kdy se uvažuje o prodloužení věku odchodu do důchodu

- Před touto výpovědi nebudou chráněni lidé v době nemoci, matky samoživitelky, těhotné ženy, lidé se zdravotním hendikepem

- Zaměstnanec ztratí možnost hájit se u soudu pro neplatnost výpovědi, proto se může lehce stát, zneužívaná k vyřizováni účtů, umlčování nepohodlných názorů

Chceme zabránit diskriminaci a znevýhodněni českých zaměstnanců!

Bezdůvodná výpověď = nové nevolnictví!

Povinností odborů je, vystupovat proti všem formám vážného zhoršováni pracovních podmínek zaměstnanců.

13 odborových svazů se sdružilo, aby kampaní, kterou nazvaly MÁTE PADÁKA, DNESKA MY, ZÍTRA VY, zabránily diskriminaci a znevýhodněni českých zaměstnanců.

Chceme varovat před tikající bombou, kterou politici v podobě snadného vyhazování z práce chystají. jde nám o a argumentační a vysvětlující kampaň, která bude odhalovat všechny možné dopady na zaměstnance.

Náš scénář zahrnuje využiti všech zákonných prostředků, abychom zabránily nebezpečí, které hrozí.

Pod textem prohlášení je podepsáno těchto 13 odborových svazů:

Odborový svaz KOVO; Odborový svaz dopravy; Odborový svaz ECHO; Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR; Odborový svaz dřevo-lesy-voda; ČMOS pracovníků školství; Vysokoškolský odborový svaz; Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů; Odborový svaz UNIOS; Odborový svaz STAVBA ČR; Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy; Nezávislý odborový svaz pracovníků potravinářského průmyslu Čech a Moravy; Odborový svaz pracovníků hornictví geologie a naftového průmyslu.

  • Zdroj: Aliance odborových svazů