Členství v OSPZV-ASO ČR

 • Sdružujeme 35 000 členů.
 • Členství v odborovém svazu není podmíněno prací v zemědělství či zpracovatelském průmyslu.
 • Našimi členy jsou zaměstnanci z různých pracovních odvětví.
 • Naším cílem je obhajoba lidí, pro něž je práce hlavním zdrojem obživy.

Programové zaměření OSPZV-ASO ČR

 • Upevnění postavení českých zemědělců a zajištění jejich ekonomické stability v rámci zemědělského trhu Evropské unie.
 • Nepřipustit oklešťování zákoníku práce, které připravuje současná vláda a zamezit přijetí zákona o stávce a výluce.
 • Zvýšení minimální mzdy.

Asociace samostatných odborů se rozhodla v roce 2019 realizovat projekt, který bude zaměřen na roli sociálního dialogu jako prevence polarizace společnosti a nástroje k práci s lidským kapitálem v době nástupu čtvrté průmyslové revoluce.

Společnost se mění a změny postupují čím dál rychleji. Mezi největší výzvy současnosti patří zvládnutí robotizace nebo stále větší společenské polarizace.

Nástup čtvrté průmyslové revoluce změní svět k nepoznání. Některé profese zaniknou, jiné budou vykonávat stroje. Kombinace ekonomické nerovnosti a politické polarizace ohrožuje sociální solidaritu, na níž spočívá legitimita našeho hospodářského a politického systému. Je zapotřebí realizovat efektivnější opatření směrem k práci s lidským kapitálem tak, aby umožnilo více lidem těžit z technologické změny.

Technologická revoluce klade důraz na dovednosti a vzdělání, části populace se tak snižují možnosti, jak se prosadit na pracovním trhu. Důležitým úkolem společnosti je intenzivně pracovat na zkvalitnění pracovních příležitostí a dobrém ohodnocení zaměstnanců.

Projekt bude zaměřen na tyto problémové oblasti:

 1. Role sociálního dialogu při snižování nerovností na českém trhu práce
 2. Sociální stratifikace v ČR a polarizace české společnosti
 3. Společenská odpovědnost firem a veřejně prospěšné projekty s potenciálem snižování nerovností ve společnosti a zvyšování digitální gramotnosti
 4. Role odborů v procesu přípravy kvalifikovaných pracovníků jako nástroje sociální mobility
 5. Diskriminace na trhu práce a kritická analýza fungování nástrojů používaných pro zmírnění diskriminace
 6. Příjmové a majetkové nerovnosti, zadlužení domácností – příčiny, důsledky a návrhy řešení
 7. Legislativní a institucionální podmínky pro činnost sociálních podniků a pro zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce se zřetelem na specifika zaměstnávání odsouzených osob a osob se záznamem v trestním rejstříku – fáze II.

 Cíle projektu jsou: 

 1. Popsat aktuální trendy z hlediska polarizace společnosti v České republice a identifikovat klíčové faktory, které polarizaci významně ovlivňují a navrhnout opatření, jak působení těchto faktorů eliminovat.
 1. Popsat aktuální stav v oblasti příjmových a majetkových nerovností v České republice a identifikovat faktory, které brání jednotlivým domácnostem uniknout z pasti chudoby a navrhnout opatření, jak minimalizovat chudobu ve společnosti.
 1. Popsat roli sociálního dialogu v oblasti snižování nerovností na českém trhu práce a navrhnout nové formy aktivizace a další opatření, aby výsledky kolektivního vyjednávání přispívaly v době digitalizace a automatizace ke zlepšení situace co nejvíce počtu obyvatel České republiky.
 1. Popsat aktuální stav v oblasti společenské odpovědnosti firem v ČR a identifikovat klíčové oblasti, na které by měly být aktivity firem zaměřeny v souladu s rozvojem nového uspořádání společnosti, tzv. Společnosti 4.0.
 1. Zmapovat a popsat formy participace odborů na přípravě budoucích kvalifikovaných pracovníků, včetně role odborů v zahraničních systémech odborného vzdělávání a přípravy a popisů konkrétních příkladů zapojení odborů do různých úrovní a aspektů řízení těchto systémů.
 1. Analýza podmínek pro činnost sociálních podniků pro zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce a návrhy možných změn ke zlepšení podmínek při zřizování a udržitelnému provozování sociálních podniků.

Cílové skupiny:

 • Zaměstnanci, dlouhodobě nezaměstnaní
 • Osoby zdravotně postižené a sociálně vyloučené
 • Zaměstnavatelské a podnikatelské svazy
 • Odborové organizace
 • Úřad práce ČR
 • Sociální partneři v ČR
 • Sociální partneři v zahraničí

 Odborné studie zpracované v rámci projektu:

Sociální stratifikace v České republice a polarizace české společnosti    

Role odborů v procesu přípravy kvalifikovaných pracovníků jako nástroji sociální mobility   

Diskriminace na trhu práce a kritická analýza fungování nástrojů používaných pro zmírnění diskriminace

Role sociálního dialogu při snižování nerovnosti na českém trhu práce

Příjmové a majetkové nerovnosti, zadlužení domácností - příčiny, důsledky a návrhy řešení

Společenská odpovědnost firem a veřejně prospěšné projekty s potenciálem snižování nerovnosti ve společnosti a zvyšování digitální gramotnosti

Příloha: Společenská osdpovědnost firem... 

Legislativní a institucionální podmínky pro činnost sociálních podniků a pro zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce se zřetelem na

specifika zaměstnávání odsouzených osob a osob se záznamem v trestním rejstříku - fáze II

 

Průzkum

Průzkum mezi zaměstnavateli o poskytovaných zaměstnaneckých benefitech podle existence kolektivní smlouvy