Změny ve Strategickém plánu SZP povedou ke snížení objemu produkce potravin a tím k jejich zdražení!

Rozhovor s předsedou Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR Bohumírem Dufkem

Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2022 v zemědělství

Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR dne 24. ledna 2022 a podepsal Kolektivní smlouvu vyššího stupně na rok 2022 se Zemědělským svazem ČR a Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů. Plné znění KSVS naleznete v příloze.

In formace k projektu "Podpora prevence rizik vzniku poškození zdraví zaměstnanců následkem pracovního úrazu nebo nemocí z povolání vytvořením nového elektronického nástroje „Prevence-bezpecnostprace.info“

(příspěvek na činnost dle § 320a písm. b) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů)

Doba realizace projektu:       1. 6. 2022 – 31. 12. 2022

Zaměření a cíle projektu

 Asociace samostatných odborů v roce 2022 realizoval projekt, který byl zaměřen na podporu a prevenci zaměstnanců následkem pracovního úrazu nebo nemocí z povolání vytvořením nového elektronického nástroje – portálu „www.prevence-bezpecnostprace.info“.

Vývoj informačních a komunikačních technologií vede k tomu, že vzniká čím dál více interaktivních on-line nástrojů („elektronických nástrojů“), přičemž oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) není v tomto trendu žádnou výjimkou. Mnoho subjektů v oblasti BOZP již projevilo zájem o tyto nové technologie a možnosti, které nabízejí, a v posledních letech bylo vyvinuto mnoho elektronických nástrojů pro oblast BOZP. Významnou hnací silou pro jejich vývoj je potřeba jednoduchého a snadného způsobu dodržování právních předpisů a posílení kultury bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Ochrana zaměstnanců před úrazy a jiným poškozením zdraví není jen zákonnou a morální povinností, ale je i znamením, že firma bude pravděpodobně růst a prosperovat.

Elektronické nástroje jsou interaktivní a měly by organizacím v oblasti prevence rizik vzniku poškození zdraví zaměstnanců následkem pracovního úrazu nebo nemocí z povolání poskytovat podporu nebo zdroje, aby jim pomohly řídit pracovní rizika. Elektronické nástroje lze vytvářet pro širokou škálu účelů, od velmi obecných a použitelných pro rozmanité uživatele, po mnohem specifičtější a více uzpůsobené na míru. Elektronické nástroje pomáhají při provádění právních předpisů v oblasti BOZP (tj. aby hlavní subjekt v oblasti BOZP splňoval své zákonné povinnosti), pomáhají propagovat kulturu prevence (na zvyšování povědomí, pro informační účely) a slouží pro vzdělávací účely (např. e-learning), pomáhají a umožňují předcházet rizikům v oblasti BOZP.

Elektronické nástroje usnadňují také podnikání (data v elektronické podobě se předávají a analyzují snadněji než v tištěné podobě), pomáhají zjišťovat nebezpečí a rizika na pracovišti, usnadňují proces hodnocení rizik, nastiňují možná řešení problémů v oblasti BOZP, pomáhají při provádění preventivních opatření na pracovišti, jsou interaktivní a snadno přístupné. Na rozdíl od tištěných nástrojů je možné sledovat využívání informací a je možné také získat zpětnou vazbu ohledně jeho efektivity a funkčnosti. Výstupy elektronických nástrojů (např. statistiky) lze navíc používat jako ukazatele projektů a poskytují anonymní data umožňující sledování výkonnosti politiky v oblasti BOZP.

Asociace samostatných odborů na základě zkušeností svazových inspektorů a v návaznosti na doporučení Informační agentury Evropské unie pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA), realizovala projekt, který byl zaměřen na vytváření elektronického nástroje „Prevence-bezpecnostprace.info“, pro oblast prevence rizik vzniku poškození zdraví zaměstnanců následkem pracovního úrazu nebo nemocí z povolání, v době digitalizace a robotizace práce.

Projekt byl realizován na základě výsledků dotazníkového šetření mezi organizacemi odborových svazů sdružených v Asociaci samostatných odborů. Na základě tohoto šetření bylo zjištěno, že organizacím chybí elektronický nástroj, který by poskytoval dostupným a uživatelsky vyhovujícím způsobem potřebné informace pro BOZP v praxi, které nejsou k dispozici.  

Realizace projektu probíhala v rámci schválené priority „Specifika prevence rizik vzniku poškození zdraví zaměstnanců následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání v jednotlivých odvětvích a na jejich základě zpracování preventivních opatření“ na rok 2022. 

Projekt byl zaměřen na následující priority oblasti prevence:

  • Vývoj informačních a komunikačních technologií vytvořením nového informačního, komunikačního a vzdělávacího elektronického nástroje pro prevenci rizik vzniku poškození zdraví zaměstnanců následkem pracovního úrazu nebo nemocí z povolání, portálu „Prevence-bezpecnostprace.info“
  • Průzkum příčin vzniku poškození zdraví zaměstnanců následkem pracovního úrazu nebo nemocí z povolání v odvětví zemědělství, energetiky a dopravních služeb.
  • Odborná analýza na téma „Analýza příčin rizik vzniku poškození zdraví zaměstnanců následkem pracovního úrazu nebo nemocí z povolání v odvětví zemědělství, energetiky a dopravních služeb“
  • Spolupráce s organizacemi zabývajícími se prevencí rizik vzniku poškození zdraví zaměstnanců následkem pracovního úrazu nebo nemocí z povolání, v rámci Evropské unie, zejména ve státech V4 a s odvětvovými evropskými federacemi, se kterými má Asociace samostatných odborů dlouholetou spolupráci, zejména v oblasti zemědělství, energetiky a dopravních služeb.

Asociace samostatných odborů požádala poskytovatele dotace MPSV o změnu rozpočtu a doby realizace projektu. Realizace projektu probíhala od 1. června 2022 do 31. prosince 2022.  

Asociace samostatných odborů v rámci projektu realizovala také zpracování odborné analýzy a průzkumu se zaměřením na příčiny vzniku poškození zdraví zaměstnanců následkem pracovního úrazu nebo nemocí z povolání v odvětví zemědělství, energetiky a dopravních služeb.

Pro diseminaci výstupů odborné analýzy a průzkumu, se dne 5. prosince 2022 v Praze uskutečnil workshop. Dne 7. prosince 2022 se v Praze uskutečnila celostátní odborná konference se zahraniční účastí.

 

Průběh realizace projektu

Asociace samostatných odborů na projekt obdržela státní příspěvek ve výši  3 324 601,- Kč. Na realizaci aktivit projektů bylo využito celkem 2 841 934,- Kč, nevyužité finanční prostředky ve výši 482 667,- Kč byly vráceny na účet MPSV.

V rámci aktivity č. 01 „Vytvoření a zprovoznění nového elektronického nástroje v oblasti prevence rizik vzniku poškození zdraví zaměstnanců následkem pracovního úrazu nebo nemocí z povolání s názvem „Prevence-bezpecnostprace.info“ byl vytvořen nový informační, komunikační a vzdělávací elektronický nástroj pro BOZP, integrovaný informační systém „Prevence-bezpecnostprace.info“.

Tento nový informační, komunikační a vzdělávací elektronický nástroj, formou aplikace pro integrovaný informační systém sociálních partnerů, zvýší informovanost zaměstnanců a zaměstnavatelů ČR, které mají zásadní význam pro prevenci rizik vzniku poškození zdraví zaměstnanců následkem pracovního úrazu nebo nemocí z povolání a jejich pozici a konkurenceschopnost na trhu práce.

Informační systém je veřejně dostupný prostřednictvím portálu „Prevence-bezpecnostprace.info“ - http://www.prevence-bezpecnostprace.info/.

Portál „Prevence-bezpecnostprace.info“ disponuje dostupnou funkcionalitou usnadňující organizacím zorientovat se v povinnostech týkajících se řešení prevence rizik formou průvodců, ve kterých jsou prezentovány seznamy postupů, jejichž plnění bude možno zaznamenávat a sledovat z hlediska času i periodicity.

Součástí aplikace jsou elektronické verze školení a testů BOZP, které umožňují jejich automatickou kontrolu správnosti.

V rámci aktivity č. 02 se prostřednictvím externího dodavatele uskutečnil „Průzkum příčin vzniku poškození zdraví zaměstnanců následkem pracovního úrazu nebo nemocí z povolání v odvětví zemědělství, energetiky a dopravních služeb“, na základě zkušeností svazových inspektorů BOZP získaných během kontrol stavu BOZP u zaměstnavatelů a během účasti na vyšetřování a zjišťování příčin pracovních úrazů a nemocí z povolání ve smyslu § 322 zákoníku práce.

Odborové organizace a svazoví inspektoři BOZP mají v systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nezastupitelnou úlohu deklarovanou zákoníkem práce. Pokud u zaměstnavatele působí odborová organizace nebo zástupce zaměstnanců pro oblast BOZP, je zaměstnavatel povinen ohlásit jim pracovní úraz nebo smrtelný pracovní úraz a objasnit příčiny a okolnosti vzniku tohoto úrazu mimo jiné za účasti odborové organizace nebo zástupce pro oblast BOZP.

Cílem této aktivity bylo využít znalostní základnu svazových inspektorů BOZP a jejich zkušenosti získané prostřednictvím kontrol stavu BOZP u zaměstnavatelů a během účasti na vyšetřování a zjišťování příčin pracovních úrazů a nemocí z povolání. Pomocí dotazníkového šetření mezi svazovými inspektory v odvětví zemědělství, energetiky a dopravních služeb se identifikovaly nejčastější příčiny vzniku pracovních úrazů a nemocí z povolání a slabá místa v systému řízení BOZP v jednotlivých odvětvích. Cílovou skupinou průzkumu (respondenti) byli svazoví inspektoři BOZP.

Průzkum probíhal formou elektronického dotazníkového šetření mezi svazovými inspektory BOZP v rámci členských odborových svazů ASO.

V rámci aktivity č. 03 ASO prostřednictvím externího dodavatele zpracovala odbornou analýzu na téma „Analýza příčin rizik vzniku poškození zdraví zaměstnanců následkem pracovního úrazu nebo nemocí z povolání v odvětví zemědělství, energetiky a dopravních služeb“. Při zpracování analýzy byly využity výstupy z dotazníkového šetření.

V rámci aktivity č. 04 se dne 7. prosince 2022 v Praze uskutečnila celostátní odborná konference se zahraniční účastí, s cílem seznámit účastníky s novým elektronickým nástrojem, portálu „Prevence-bezpecnostprace.info“, s jeho obsahem, fungováním a zároveň získání zpětné vazby pro jeho případné úpravy ke zlepšení uživatelského komfortu.

Účastníci celostátní konference byli zástupci odborových svazů sdružených v ASO, zástupci sociálních partnerů a zástupce evropské federace EFFAT.

V rámci aktivity č. 05 se v Praze dne 5 prosince 2022 uskutečnil workshop. Workshop byl zaměřen na získávání potřebných informací k naplnění cílů výstupů projektu. Účastníci workshopu byli zejména svazoví inspektoři BOZP.

 V rámci aktivity č. 06 byl připraven „Sborník odborných analýz a doporučení“, který byl kromě elektronické verze, z důvodů přímé adresnosti k odborovým organizacím, vytištěn i v písemné podobě.

V rámci aktivity č. 07 se dne 11. července 2022 uskutečnila konference se zahraniční účastí, za účelem získávání zkušeností z dobré praxe v oblasti prevence rizik vzniku poškození zdraví zaměstnanců následkem pracovního úrazu nebo nemocí z povolání ze zahraničí. Další konference se zahraniční účastí se uskutečnila 6. prosince 2022, též prezenčně.

ASO původně plánovala uskutečnit 2 videokonference, ale konference se uskutečnily prezenčně.

Asociace samostatných odborů konstatuje, že se v rámci realizace projektu podařilo uskutečnit všechny plánované aktivity a tím naplnit cíle projektu. Výstupy projektu byly publikovány a zpřístupněny všem členům ASO a sociálním partnerům.

Analýza příčin rizik vzniku poškození zdraví zaměstnanců následkem pracovního úrazu nebo nemocí z povolání v odvětví zemědělství, energetiky a dopravních služeb