Změny ve Strategickém plánu SZP povedou ke snížení objemu produkce potravin a tím k jejich zdražení!

Rozhovor s předsedou Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR Bohumírem Dufkem

Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2022 v zemědělství

Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR dne 24. ledna 2022 a podepsal Kolektivní smlouvu vyššího stupně na rok 2022 se Zemědělským svazem ČR a Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů. Plné znění KSVS naleznete v příloze.
  • Zveřejněno: 25.02.2016

126. Plenární schůze RHSD ČR se bude konat 7. března 2016. 

1. Materiály k projednání
     1.1. Situace v oblasti kultury včetně problematiky odměňování zaměstnanců v kultuře
             . Rozpočet kapitoly 334 - Ministerstvo kultury
             . Zaměstnanci a mzdy
     1.2. Principy změn financování vysokých škol
     1.3. Podpora výzkumu, vývoje a inovací ve vztahu ke konkurenceschopnosti
             . Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2016 - 2020
     1.4. Realizace Akčního plánu cestovního ruchu
             . Cestovní ruch 2015 - 2016
     1.5. Informace o situaci a optřeních vlády v oblasti digitální agendy včetně Národní iniciativy Průmysl 4.0.
             . Informace o situaci a opatřeních vlády v oblasti digitální agendy včetně Národní iniciativy Průmysl                4.0.
     2. Materiály k informaci
     2.1. Zpráva o stavu čerpání prostředků EU a informace o stavu přípravy programů  a plnění
            předběžných podmínek pro programové období 2014 - 2020
            . Informace o plnění předběžných podmínek - aktuální stav, hlavní rizika a postupy
            . Informace o stavu čerpání prostředků EU
            . Informace o stavu realizace programů 2014 - 2020
     2.2. Stav přípravy a projedávání novelizace stavebního zákona
             . Stav přípravy a projednávání novelizace stavebního zákona

     3.2. Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. - 3. čtvrtletí 2015
            . Textová část
            . Tabulková část

  • Zdroj: VladaCR