Změny ve Strategickém plánu SZP povedou ke snížení objemu produkce potravin a tím k jejich zdražení!

Rozhovor s předsedou Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR Bohumírem Dufkem

Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2022 v zemědělství

Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR dne 24. ledna 2022 a podepsal Kolektivní smlouvu vyššího stupně na rok 2022 se Zemědělským svazem ČR a Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů. Plné znění KSVS naleznete v příloze.
  • Zveřejněno: 21.11.2016

Program a materiály na 133. plenární schůzi RHSD, která se uskuteční dne 21. listopadu 2016:

  1. Materiály k projednání

1.1. Aktualizace Akčního plánu na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti pro rok 2017

       . Akční plán na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti ČR. Aktualizace pro rok 2017

       . Návrh aktualizace Akčního plánu na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti ČR pro rok            2017 - pracovní verze pro jednání RHSD 21. 11. 2016

1.2. Zvýšení dávek nemocenského při déletrvající dočasné pracovní neschopnosti

       . Zvýšení dávek nemocenského při déle trvající dočasné pracovní neschopnosti

       . Předkládací zpráva

       . Zápis z jednání Pracovního týmu RHSD pro pracovněprávní vztahy,

         kolektivní vyjednávání a zaměstnanost ze dne 9. 11. 2016

1.3. Plnění úkolů v oblasti digitální agendy

       . Přehled aktuálních kroků v prioritních oblastech digitální agendy

       . Zpráva o posuzování projektů Útvarem Hlavního architekta

         eGovernmentu za období od 1. do 3. čtvrtletí 2016

       . Záznam z jednání Pracovního týmu RHSD pro EU ze dne 8.11.2016

1.4. Stav čerpání prostředků z fondů EU a plnění předběžných podmínek

       . Informace o stavu čerpání prostředků z fondů EU v programovém

         období 2007-2013 a 2014-2020

       . Informace o plnění předběžných podmínek

       . Informace o rizicích v rámci realizace programů a Dohody o

         partnerství a plnění opatření stanovených Výroční zprávou o

         implementaci Dohody o partnerství za rok 2015 za období leden

         až duben 2016

       . Podklad SP ČR k projednání v rámci bodu 1.4.

1.5. Aktualizovaná zpráva o postupu v oblasti insolvenčního práva

       . Aktualizovaná zpráva o postupu v oblasti insolvenčního práva

 1.6 Přehled investorské přípravy staveb, které mají předpokládané datum zahájení realizace v letech         2016 až 20+8 a jejichž stavební náklady přesahují 300 mil. Kč

       . Přehled investorské přípravy staveb, které mají předpokládané datum 

        zahájení realizace v letech 2016 až 20+8 a jejichž stavební náklady
        přesahují 300 mil. Kč

      . Předkládací zpráva

  1. Materiály pro informaci

2.1. Informace o pozici ČR k návrhu Evropského pilíře sociálních práv

       . Informace o pozici ČR k návrhu Evropského pilíře sociálních práv

       . Předkládací zpráva

       . Příloha - První, předběžný nástin evropského pilíře sociálních práv

2.2. Informace o stavu projednávání novelizace stavebního zákona

       . Informace o stavu projednávání novelizace stavebního zákona

2.3. Informace o řešení problematiky zvýšení příspěvku na podporu

       zaměstnávání osob se zdravotním postižením

       . Informace o řešení problematiky zvýšení příspěvku na podporu

         zaměstnávání osob se zdravotním postižením

       . Předkládací zpráva

 

 

  • Zdroj: vláda ČR