Změny ve Strategickém plánu SZP povedou ke snížení objemu produkce potravin a tím k jejich zdražení!

Rozhovor s předsedou Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR Bohumírem Dufkem

Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2022 v zemědělství

Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR dne 24. ledna 2022 a podepsal Kolektivní smlouvu vyššího stupně na rok 2022 se Zemědělským svazem ČR a Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů. Plné znění KSVS naleznete v příloze.
  • Zveřejněno: 01.07.2017
  1. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR se bude konat dne 17. července 2017 s následujícím programem:
  1. Materiály k projednání

1.1. Příprava návrhu státního rozpočtu na rok 2018

       . Příprava státního rozpočtu na rok 2018

       . Celkové příjmy státního rozpočtu podle kapitol na rok 2018

       . Celkové výdaje státního rozpočtu podle kapitol na rok 2018

1.2. Strategie mýtného systému a jeho rozšíření

       . Strategie mýtného systému a jeho rozšíření

       . Koncepce zpoplatnění pozemních komunikací v ČR

       . Rozsah pozemních komunikací zpoplatněných mýtným po roce 2019

       . Posouzení možností výkonového zpoplatnění na nově vybraných úsecích silnic I. třídy

1.3. Podpora obslužnosti venkova

       . Podpora obslužnosti venkova

1.4. Zpráva o stavu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci za rok 2016

       . Národní akční program BOZP pro období 2017 - 2018

       . Zpráva o pracovní úrazovosti v České republice v roce 2016

  1. Materiály pro informaci

2.1. Příprava výstavby jaderných bloků

       . Příprava výstavby jaderných bloků

2.2. Vstupní informace o potřebnosti rekodifikace veřejného stavebního práva

       . Vstupní informace o potřebnosti rekodifikace veřejného stavebního práva

2.3. Sdílená ekonomika a digitální platformy

2.4. Informace o dalším postupu v oddlužení fyzických osob v návaznosti na novelizaci insolvenčního zákona

2.5. Přehled investorské přípravy staveb, které mají předpokládané datum zahájení realizace v letech 2016 až        2018 a jejichž stavební náklady přesahují 300 mil. Kč

       . Přehled přípravy staveb s plán. zahájením 2016-2018 a stavební náklady nad 300 mil. Kč k 11. 5. 2017   

       . Předkládací zpráva k přehledu investorské přípravy staveb

2.6. Strategie státu při těžbě a využití zdrojů lithia

       . Strategie státu při těžbě a využití zdrojů lithia

 

 

  • Zdroj: vláda ČR