Členství v OSPZV-ASO ČR

  • Sdružujeme 35 000 členů.
  • Členství v odborovém svazu není podmíněno prací v zemědělství či zpracovatelském průmyslu.
  • Našimi členy jsou zaměstnanci z různých pracovních odvětví.
  • Naším cílem je obhajoba lidí, pro něž je práce hlavním zdrojem obživy.

Programové zaměření OSPZV-ASO ČR

  • Upevnění postavení českých zemědělců a zajištění jejich ekonomické stability v rámci zemědělského trhu Evropské unie.
  • Nepřipustit oklešťování zákoníku práce, které připravuje současná vláda a zamezit přijetí zákona o stávce a výluce.
  • Zvýšení minimální mzdy.
  • Zveřejněno: 12.01.2019

Společnost Arrano Group s.r.o. ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí pořádá Konferenci Bezpečně spolu na téma: Koordinátor BOZP a jeho vztah k účastníkům výstavby a praxe s kvalitou zpracování technologických postupů včetně rizik a opatření, která se koná 29. - 30. ledna 2019 v hotelu Maximus Resort v Brně.

Dvoudenní odborná akce se bude zabývat především činností koordinátora BOZP ve vazbě na další účastníky výstavby a kvalitou zpracování technologických a pracovních postupů včetně rizik a opatření k nim, se zaměřením na zemní a výkopové práce na staveništi.Od platnosti zákona č. 88/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, je největší komplikací pro koordinátora BOZP na staveništi písemně obdržet od jednotlivých zhotovitelů stavby dle § 16 a) nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi technologické a pracovní postupy, které pro realizaci stavby zhotovitel zvolil, řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění.

Často se technologické postupy kopírují a obsahují jiné názvy staveb, stavebních objektů a rozhodně neobsahují konkrétní rizika postupu a k nim přijatá opatření. Mnohdy jsou technologické postupy zhotovitelem správně předány odborně způsobilé osobě v prevenci rizik v oblasti BOZP k doplnění rizik a opatření, ta však často neví, jak je do postupu z neznalosti zapracovat. Zlozvyk předávání vyhodnocení jednotlivých rizik u zhotovitele v „balících rizik“ odborně způsobilým osobám poté komplikuje naučit se pracovat s konkrétními riziky a zapracovat je do technologického postupu. Koordinátor BOZP potřebuje od zhotovitele definovat konkrétní rizika, které u technologickému postupu vyhodnotil a seznámil s nimi své zaměstnance tak, aby mohl aktualizovat plán BOZP a navrhovat přiměřená opatření pro danou stavbu.

Konference se bude zabývat otázkou spolupráce koordinátora BOZP, zhotovitele a odborně způsobilé osoby při tvorbě technologických a pracovních postupů, tak aby splňovaly legislativní požadavky.

Součástí konference bude i společné setkání koordinátorů BOZP se zástupci odboru bezpečnosti Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR).

Účelem setkání bude sjednocení postupů všech koordinátorů BOZP na stavbách ŘSD ČR, při plnění požadavků ŘSD ČR vyplývajících ze smluvních vztahů a bezpečnostních předpisů.

Záštitu akci udělilo: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Ředitelství silnic a dálnic ČR a Státní úřad inspekce práce.

Poděkování za pořádání konference patří především partnerům, kteří se konferenci rozhodli podpořit nejen finančně, ale především svým kladným přístupem k dodržování bezpečnosti práce na staveništi.

  • Zdroj: bozpinfo.cz