Změny ve Strategickém plánu SZP povedou ke snížení objemu produkce potravin a tím k jejich zdražení!

Rozhovor s předsedou Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR Bohumírem Dufkem

Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2022 v zemědělství

Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR dne 24. ledna 2022 a podepsal Kolektivní smlouvu vyššího stupně na rok 2022 se Zemědělským svazem ČR a Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů. Plné znění KSVS naleznete v příloze.
  • Zveřejněno: 19.11.2023
  • Autor: Ing. Jaromír Šedivec, svazový inspektor BOZP – OSPZV – ASO ČR

Pokud sledujete vysílání našich televizních stanic, tak vám nemůže uniknout, že skoro každý den někde hoří. Je s podivem, že se tak děje v dnešní době plné čidel a bezpečnostních zařízení.

Vznik požáru má za následek vysoké materiální ztráty a někdy bohužel i zranění a oběti na životech. Viník požáru je často stejný a snadno odhalitelný ještě před vznikem požáru. Pokud vyloučíme lidský činitel, tedy úmyslné zapálení, tak z 90 % je příčinou požáru vadná elektrická instalace, nebo vadný elektrický spotřebič. Přitom nám zákon a vyhlášky jasně nařizují periodickou kontrolu jak elektrické instalace, tak elektrospotřebičů. Pokud se tedy stane, že ve vaší firmě hoří a vy nemůžete dokladovat revizi elektroinstalací a elektrospotřebičů, tak jistě se z vás, jako zodpovědného pracovníka, stává spolupachatel případného zavinění požáru a případný soud vám to určitě důrazně připomene.

Přitom je to tak snadné, dodržovat termíny nařízených revizí elektroinstalace a elektrospotřebičů.

Aby to pro nás všechny bylo snadnější, uvádíme odkazy na odborné stránky, které jsou k dispozici na webu a touto problematikou se zabývají. Nejprve ale co to elektro revize je.

Elektro revize je kontrola a posouzení elektrických zařízení a instalací z hlediska jejich bezpečnosti, provozuschopnosti a souladu s platnými normami a předpisy. Cílem elektro revize je předejít možným úrazům elektrickým proudem, požárům nebo jiným škodám. Elektro revize provádí kvalifikované osoby, které mají oprávnění a osvědčení k této činnosti.

Elektro revize je potřebná v několika případech:

•  Při dokončení nebo změně elektrické instalace nebo zařízení je nutné provést vstupní elektro revizi, která ověří, zda je vše správně zapojeno a funkční. Vstupní elektro revizi je třeba provést do 30 dnů od dokončení nebo změny instalace nebo zařízení.

•  Při pravidelném provozu elektrické instalace nebo zařízení je nutné provést pravidelnou elektro revizi, která zkontroluje, zda nedošlo k poškození, opotřebení nebo zhoršení stavu instalace nebo zařízení. Pravidelnou elektro revizi je třeba provést v určitých časových intervalech, které závisí na typu a skupině instalace nebo zařízení. Tyto intervaly jsou stanoveny v normě ČSN 33 1500

https://cs.wikipedia.org/wiki/Elektro revize.

•  Při prodeji nebo pronájmu nemovitosti je nutné provést mimořádnou elektro revizi, která potvrdí, zda je elektrická instalace nebo zařízení v bezpečném stavu a zda splňuje požadavky pro převod vlastnictví nebo užívání. Mimořádnou elektro revizi je třeba provést před podpisem kupní nebo nájemní smlouvy.

Pokud se zajímáte o lhůty kontrol elektrických spotřebičů, můžete najít některé užitečné informace na internetu. Podle mého vyhledávání na webu existují různé zdroje, které se zabývají touto problematikou. Například:

ElektroPrůmysl.cz

https://www.elektroprumysl.cz/merici-technika/lhuty-kontrol-a-revizi-nepripevnenych-elektrickych-spotrebicu-behem-jejich-pouzivani-dle-nove-csn-33-16-000-ed-2-z2

Zde najdete článek o lhůtách kontrol a revizí nepřipevněných elektrických spotřebičů během jejich používání dle nové ČSN 33 16 000 ed. 2 Z2

https://www.elektroprumysl.cz/merici-technika/lhuty-kontrol-a-revizi-nepripevnenych-elektrickych-spotrebicu-behem-jejich-pouzivani-dle-nove-csn-33-16-000-ed-2-z2.

V tomto článku se dozvíte, jaké jsou požadavky na kontroly, revize a zkoušky elektrických spotřebičů podle skupin, do kterých patří, a jaké jsou lhůty pro jejich provádění. Článek také obsahuje tabulku s přehledem lhůt opakovaných revizí a zkoušek elektrických zařízení (spotřebičů).

BOZPinfo.cz

Zde najdete odpověď na otázku o revizi, kontrolách a zkouškách elektrických spotřebičů podle nové legislativy

https://www.bozpinfo.cz/revize-kontroly-zkousky-elektrickych-spotrebicu-podle-nove-legislativy.

V této odpovědi se dozvíte, jaké jsou změny v právní úpravě týkající se elektrických zařízení, kdo může provádět revize a zkoušky elektrických spotřebičů, a jaké jsou požadavky na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

REVEX

https://bing.com/search?q=lh%C5%AFty+kontrol+elektrick%C3%BDch+spot%C5%99ebi%C4%8D%C5%AF&form=SKPBOT

Zde najdete informace o lhůtách revizí elektrických zařízení a doporučené lhůty pro revize elektrických zařízení v rodinných domech, bytech, bytových jednotkách, SVJ, a dalších objektech.

Doufám, že vám tyto zdroje pomohou získat potřebné informace o lhůtách kontrol elektrických spotřebičů. Pokud máte další dotazy, neváhejte se zeptat.

 

Ing. Jaromír Šedivec, svazový inspektor BOZP – OSPZV – ASO ČR