Členství v OSPZV-ASO ČR

  • Sdružujeme 35 000 členů.
  • Členství v odborovém svazu není podmíněno prací v zemědělství či zpracovatelském průmyslu.
  • Našimi členy jsou zaměstnanci z různých pracovních odvětví.
  • Naším cílem je obhajoba lidí, pro něž je práce hlavním zdrojem obživy.

Programové zaměření OSPZV-ASO ČR

  • Upevnění postavení českých zemědělců a zajištění jejich ekonomické stability v rámci zemědělského trhu Evropské unie.
  • Nepřipustit oklešťování zákoníku práce, které připravuje současná vláda a zamezit přijetí zákona o stávce a výluce.
  • Zvýšení minimální mzdy.
  • Zveřejněno: 26.01.2019

Po celý rok 2019 slaví agentura EU-OSHA 25 let spolupráce při zajišťování bezpečnějších, zdravějších a produktivnějších pracovišť v Evropě.

Agentura EU-OSHA jako součást evropského projektu Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci byla důležitou součástí evropského projektu od samého začátku, tedy již od založení Evropského sdružení uhlí a oceli. Významným mezníkem ve vznikající EU se pak stala publikace rámcové směrnice (směrnice 89/391/EHS) v roce 1989. Tento předpis stanovil společné principy a zasadil se o to, že se hodnocení rizik stalo základním výchozím bodem legislativy v oblasti BOZP. Na začátku 90. let minulého století docházelo v Evropě každoročně k více než čtyřem miliónům pracovních úrazů, z čehož 8 tisíc bylo smrtelných. V reakci na tato vysoce nepříznivá čísla vyhlásila Evropská komise rok 1992 za Evropský rok bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, čímž připravila půdu pro založení agentury EU-OSHA v roce 1994. Zbytek už je historie.

Jaká bude budoucnost?
Uplynulých 25 let bylo dobou velkých změn ve světě práce a bezprecedentních změn v EU. Budoucnost je nejistá, ovšem v důsledku technologického vývoje, politických a společenských tlaků, ekonomických a demografických změn, ale i transformací v samotné EU nepochybně přinese nové výzvy. Díky pevným vztahům se svými partnery – Evropskou komisí, národními kontaktními místy, sociálními partnery, partnery kampaní a dalšími zainteresovanými organizacemi a subjekty – má agentura EU-OSHA vynikající pozici, aby tyto výzvy zvládla.

Ať už budoucnost přinese cokoliv, EU-OSHA a její partneři budou dál usilovat o to, aby Evropa byla bezpečnějším, zdravějším a produktivnějším místem pro práci.

Zdroj: EU-OSHA