Změny ve Strategickém plánu SZP povedou ke snížení objemu produkce potravin a tím k jejich zdražení!

Rozhovor s předsedou Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR Bohumírem Dufkem

Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2022 v zemědělství

Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR dne 24. ledna 2022 a podepsal Kolektivní smlouvu vyššího stupně na rok 2022 se Zemědělským svazem ČR a Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů. Plné znění KSVS naleznete v příloze.
  • Zveřejněno: 22.04.2016
  1. Plenární schůze RHSD ČR se bude konat 29. dubna 2016. 
  1. Materiály k projednání

    1.1. Stav přípravy a projednávání novelizace stavebního zákona

    1.2. Vstupní diskuse k novelizaci zákoníku práce

    1.3. Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě

    1.4. Podpora výzkumu, vývoje a inovací ve vztahu ke konkurenceschopnosti

     1.5.Dopravní agenda

    1.6. Aktualizovaná zpráva o postupu v oblasti insolvenčního práva

    1.7. Reforma financování regionálního školství

  1.8. Odvolání a jmenování vedoucích pracovních orgánů RHSD ČR

  1. Materiály k informaci

   2.1. Zpráva o stavu čerpání prostředků EU a informace o stavu přípravy programů a plnění                          předběžných podmínek pro programové období 2014 - 2020

    2.2. Výstupy projektu Předvídání kvalifikačních potřeb

  • Zdroj: Vlada CR