Změny ve Strategickém plánu SZP povedou ke snížení objemu produkce potravin a tím k jejich zdražení!

Rozhovor s předsedou Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR Bohumírem Dufkem

Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2022 v zemědělství

Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR dne 24. ledna 2022 a podepsal Kolektivní smlouvu vyššího stupně na rok 2022 se Zemědělským svazem ČR a Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů. Plné znění KSVS naleznete v příloze.
  • Zveřejněno: 28.04.2024

Stal se mi v práci úraz. Kolik dnů má zaměstnavatel na to, aby mi řekl, zdali ho uzná jako pracovní nebo ne?

Z ustanovení § 106 odst. 4 písm. h) zákoníku práce (dále ZP) vyplývá zákonná povinnost každého zaměstnance bezodkladně oznamovat svému nadřízenému svůj pracovní úraz, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí, a pracovní úraz jiné osoby, jehož byl svědkem, a spolupracovat při vyšetřování jeho příčin. Z ustanovení § 105 odst. 1 ZP vyplývá povinnost zaměstnavatele, u něhož k pracovnímu úrazu došlo, objasnit příčiny a okolnosti vzniku tohoto úrazu za účasti zaměstnance, pokud to zdravotní stav zaměstnance dovoluje, svědků a za účasti odborové organizace nebo zástupce pro oblast BOZP... Každý zaměstnavatel musí vést evidenci úrazů v podobě knihy úrazů, kam se zapisuje každý úraz, byť ještě nebylo rozhodnuto, že bude uznán jako pracovní nebo z něj nebyla pracovní neschopnost. Zaměstnavatel ohlásí pracovní úraz bez zbytečného odkladu stanoveným orgánům a institucím v § 4 nař. vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve znění nařízení vlády č. 170/2014 Sb. U pracovních úrazů, kde je pracovní neschopnost delší než 3 kalendářní dny nebo když došlo k úmrtí zaměstnance, zaměstnavatel vyhotovuje záznam o úrazu, a to neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne, kdy se o úrazu dozvěděl, a zasílá ho nejpozději do 5. dne příštího měsíce na místa uvedená v § 6 nař. vlády č. 201/2010 Sb. Jedno vyhotovení záznamu o úrazu zaměstnavatel předá postiženému zaměstnanci (v případě smrtelného pracovního úrazu jeho rodinným příslušníkům).

Když je tedy pracovní úraz uznán, ohlášen, vyplněn záznam o úrazu a zaslán na patřičná místa, může být odškodněn. Není tedy přesně stanoveno, kolik dnů zaměstnavatel má na uznání pracovního úrazu, ale z uvedeného vyplývá, že by ho měl uznat nebo neuznat co nejdříve. Nepíšete podrobnosti, ale úrazy, které se staly při plnění pracovních povinností, jsou úrazy pracovní a musí být odškodněny, pokud se zaměstnavatel nezprostí povinnosti nahradit škodu nebo nemajetkovou újmu zcela podle § 270 zákoníku práce (opilost, závažné porušení předpisů). A náklady spojené s pracovním úrazem za zaměstnavatele hradí pojišťovna, u které je pro případ své odpovědnosti za škodu způsobenou pracovním úrazem nebo nemocí z povolání ze zákona pojištěn.

  • Zdroj: BOZPinfo.cz