Změny ve Strategickém plánu SZP povedou ke snížení objemu produkce potravin a tím k jejich zdražení!

Rozhovor s předsedou Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR Bohumírem Dufkem

Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2022 v zemědělství

Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR dne 24. ledna 2022 a podepsal Kolektivní smlouvu vyššího stupně na rok 2022 se Zemědělským svazem ČR a Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů. Plné znění KSVS naleznete v příloze.
  • Zveřejněno: 01.07.2022
  • Autor: Miroslav Svoboda

Jaké jsou podmínky pobytu a přístup na trh práce pro ukrajinské pracovníky? Jaké jsou povinnosti zaměstnavatelů a práva zaměstnanců? Jaká je situace v získávání zaměstnanců z ostatních zemí? Jakým způsobem bude řešena přidělená dočasná ochrana cizinců po březnu 2023? Jak vypadá zaměstnávání cizinců v praxi? To byly základní otázky, o nichž se hovořilo na odborné konferenci „Zaměstnávání cizinců v zemědělství“, kterou 22. června 2002 uspořádal v Praze Zemědělský svaz ČR.

K jednotlivým aspektům těchto vládních programů ekonomické migrace na této konferenci promluvili pracovníci příslušných ministerstev, v jejichž gesci je uplatňování těchto programů v praxi anebo z pohledu každého příslušného rezortu se na jejich realizaci podílejí.

S přednáškou pod názvem „Fungování vládních programů ekonomické migrace v návaznosti na aktuální situaci“ vystoupili Ivana Sujová a Hynek Řičica z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, kteří účastníky konference informovali o konkrétních vládních programech, které jsou v gesci ministerstva průmyslu a obchodu.

V prvé řadě jde o „Program klíčový a vědecký personál“, který je určen pro investory, nově založené společnosti, start-upy a nově také výzkumné organizace a technologické společnosti, jež mají zájem zaměstnat špičkové vysoce kvalifikované pracovníky z třetích zemí. „Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec je, pro změnu, určen pro společnosti zaměstnávající vysoce kvalifikované pracovníky z třetích zemí. „Program kvalifikovaný zaměstnanec“ je určen pro společnosti zaměstnávající středně až nízko kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny, Srbska, Mongolska, Filipín, Běloruska, Černé Hory, Moldávie, Kazachstánu a Indie. „Program Mimořádné pracovní vízum pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví“ (zkráceně nazývaný Program Mimořádné pracovní vízum) je určen pro firmy, jejichž činnost spadá do oddílů ekonomických činností podle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) – v gesci MZe: 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti, 02 Lesnictví a těžba dřeva, 10 Výroba potravinářských výrobků, nebo 11 Výroba nápojů.

V současnosti spuštěny všechny vládní programy v plném rozsahu s působností na většinu zemí světa. Ivana Sujová a Hynek Řičica dále informovali, že ministerstvo zdravotnictví od 9. dubna 2022 zrušilo všechna ochranná opatření upravující pravidla pro vstup do ČR a do ČR je možné cestovat jako před pandemií. V návaznosti na vývoj situace na Ukrajině došlo dne 24. února 2022 k pozastavení příjmu žádostí o pobytové tituly na Zastupitelském úřadě ČR (ZÚ ČR) v Kyjevě a ve Lvově. Proto až do odvolání není možné přijímat žádosti o zařazení do žádného z programů! Na základě usnesení vlády ze dne 30. března 2022 o přijetí krizového opatření rozhodla vláda o zastavení příjmu žádostí o víza a dlouhodobé a trvalé pobyty pro občany Ruska a Běloruska. Zároveň bylo rozhodnuto o zastavení řízení o již podaných žádostech o víza, dlouhodobé pobyty a trvalé pobyty ruských a běloruských občanů. Týká se to i žadatelů zařazených do programů. Pořadí žadatelů zařazených do programů bude zachováno a v případě obnovení vízové agendy se bude návazně pokračovat v přidělování termínů.

Pokud jde o „Program kvalifikovaný zaměstnanec“, na straně zaměstnanců je určen pro středně a nízko kvalifikované profese v CZ-ISCO 4-8. Jeho teritoriální pokrytí zahrnuje tyto země: Bělorusko, Černou Horu, Filipíny, Indii, Kazachstán, Moldavsko, Mongolsko, Srbsko a Ukrajinu.

Na straně zaměstnavatelů je určen pro subjekty působící alespoň 2 roky v ČR, které musí alespoň poslední 2 roky skutečně reálně vyvíjet činnost (přitom za nečinnost se nepovažuje útlum ekonomického provozu v důsledku opatření pro boj s pandemii Covid – 19), s vypořádanými závazky vůči státu (platba zdravotního a sociálního pojištění, daně), ukládající účetní závěrky a zaměstnávající alespoň 6 zaměstnanců po dobu alespoň 3 po sobě jdoucích měsíců.

Další podmínkou pro zařazení firem do tohoto programu je i neexistence pokut v období 2 let před podáním žádosti. Týká se to těchto druhů pokut: Pokuta vyšší než 100 tis. za nelegální práci; jakákoliv pokuta za zastřené zprostředkování zaměstnání; opakovaně pokuta vyšší než 100 tis. za porušení povinností kontrolovaných Úřadem práce ČR, Státním úřadem inspekce práce (SÚIP) a zákaz provozování agenturního zaměstnávání žadatelem a zákaz personálního propojení s agenturou práce dočasně přidělující zaměstnance. Nesmí existovat ani důvodné pochybnosti o tom, že se zaměstnavatel dopustí zastřeného zprostředkování zaměstnání.

Mzdové náklady musí odpovídat vykazovanému počtu zaměstnanců. V případě účetních závěrek existuje povinnost vkládat účetní závěrky do sbírky listin je stanovena v § 21a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Ale v případě, že zaměstnavatel nemá povinnost zveřejnit účetní závěrku, dokládá výkaz zisků a ztrát a přílohy účetní závěrky. Pokud není účetní jednotkou, dokládá seznam zaměstnanců a přehled od ČSSZ. Uchazeč bude po celou dobu trvání pracovního poměru pobírat mzdu nebo plat v minimální výši 1,2násobku zaručené mzdy. Kontrolováno to bude ze strany Úřadu práce ČR.

V případě „Programu kvalifikovaný zaměstnanec“ jde o zveřejnění nabídky v centrální evidenci volných pracovních míst, která lze obsadit držiteli zaměstnanecké karty s tím, že ukončení testu trhu práce trvá od 10 až 30 dnů. U tohoto programu je vyžadována spolupráce zaměstnavatele s Centrem na podporu integrace cizinců v příslušném kraji ČR.

Přičemž zaměstnavatel doloží čestné prohlášení o tom, že zaměstnavatel bude poskytovat součinnost při plnění povinnosti cizince, to je absolvovat adaptačně-integrační kurz. Účastníci konference se dále dozvěděli, že pro 50 a více uchazečů najednou, lze podat hromadná žádost. Ovšem je nutné předchozí schválení gestora a spolugestorů plus doložení vyjádření starosty či primátora obce a čestné prohlášení o projednání záměru získat zahraniční zaměstnance se svými stávajícími zaměstnanci.

V případě Ukrajiny jsou hromadné žádosti jsou nabírány výhradně na Zastupitelském úřadě (ZÚ) v Kyjevě. Individuální žádosti, zařazené Agrární komorou ČR, Potravinářskou komorou ČR, Zemědělským svazem ČR, Lesnicko-dřevařskou komorou nebo Asociací soukromého zemědělství, mohou být podány na ZÚ v Kyjevě nebo ve Vízovém centru (VC) ve Lvově.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR v této souvislosti zdůrazňuje silnou roli garantů. Mají možnost vyžádat si další dokumenty, které jsou nezbytné pro posouzení žádosti. V případě nesplnění podmínek programu anebo v případě důvodných pochybností garant žádost nezařadí. Na zařazení do programu není právní nárok! Existuje možnost vyřazení z programu na 1 rok, a to pro porušení podmínek programu. účelové zneužívání, porušení, nepravdivé čestné prohlášení, ztrátu schopnosti plnit podmínky programu, neumožnění nástupu do zaměstnání cizincům získaným prostřednictvím programu po jejich příjezdu, opakované ukončování pracovních poměrů v průběhu prvních 6 měsíců ve zjevně nepřiměřené rozsahu atd. Pokud bude více než polovina žádostí o zaměstnaneckou kartu při podání neúplná, například žádosti nebudou obsahovat všechny zákonem stanovené náležitosti a všechny požadované podpůrné doklady, může být zaměstnavatel na podnět některého z resortů vyřazen.

Pokud jde o doklady, které jsou v rámci tohoto programu vyžadovány, tak je nutné vždy doložit formulář žádosti, plus povinné přílohy k žádosti. Tyto žádosti se zasílají jednotlivým garantům. Ti v případě splnění podmínek zařadí zaměstnavatele do Programu. V případě Ukrajiny funguje tzv. nekonečná řada. Pro ostatní země je určen přihlašovací systém ministerstva průmyslu a obchodu.

Pokud jde o kapacity tohoto programu, roční kvóty pro zaměstnanecké karty pro jednotlivé země jsou následující: Bělorusko – 1 900 pracovníků; Filipíny – 2 000 pracovníků; Indie – 600 pracovníků; Kazachstán – 500 pracovníků; Moldavsko – 1000 pracovníků; Mongolsko – 1000 pracovníků; Srbsko a Černá Hora – 1 900 pracovníků; Ukrajina – 40.000 pracovníků. Kvóty jsou rovnoměrně rozděleny do 12-ti měsíců.

Zastupitelské úřady nejsou oprávněny přijmout více žádostí, než jak je stanoveno nařízením vlády. Od srpna 2021 se kapacita do systému pro přidělování jedinečných kódů ministerstva průmyslu a obchodu přidává každý měsíc. Vždy na následující měsíc dopředu v jednoměsíční výši, kolem 10. dne v měsíci. Pokud není uvedeno jinak, např. z důvodu uzavření zastupitelského úřadu. Podle pracovníků ministerstva průmyslu a obchodu aktuální stav kapacity lze ověřit na webu ministerstva vždy 10 den v měsíci.

Pokud jde o „Program klíčový a vědecký personál“, jde o TOP program ministerstva průmyslu a obchodu. Zároveň je i nejrychleji vyřizovaným programem, pokud jde o termín vyřízení žádosti o pobytové oprávnění, který trvá do 30 dnů od jejího podání. V tomto programu platí neomezené teritoriální pokrytí s tím, že kvóty jsou stanoveny u vybraných zastupitelských úřadů. Program platí pouze pro zaměstnanecké karty a uděluje se vízum k pobytu nad 90 dnů, a to za účelem podnikání. Přičemž existuje i možnost relokace rodinných příslušníků, to je nejbližších rodinných příslušníků, jako je manžel, manželka, nezletilé dítě, zletilé nezaopatřené dítě tohoto cizince nebo jeho manžela nebo manželky. Zároveň platí, že rodinný příslušník musí podat žádost společně s uchazečem. Dodatečné samostatné zařazování rodinných příslušníků již není možné! Účastníci tohoto programu nemusí absolvovat adaptačně-integrační kurzy, nicméně jejich rodinní příslušníci ano.

Na straně zaměstnavatele platí pro různé organizace tyto povinnosti:

Investor – působí v ČR alespoň 1 rok a zaměstnává ke dni podání žádosti alespoň 50 osob v ČR a 250 osob celosvětově. Výzkumná organizace – organizace je zapsaná v seznamu výzkumných organizací vedeným ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Technologická společnost – jde o společnost se smlouvou o spolupráci v oblasti vědy a výzkumu s výzkumnou organizací zapsanou v seznamu výzkumných organizací.

Nově založená společnost – jde o novou společnost, která se zaváže, že zaměstná do dvou let od zápisu do obchodního rejstříku minimálně 20 zaměstnanců; v případě společnosti působící v oblasti „IT/SW development“ minimálně 10 zaměstnanců. Požádá o investiční pobídku nebo doloží smlouvu o zajištění prostor pro podnikání.

Start-up – jde o mladou inovativní společnost vyvíjející produkt nebo službu, které jsou místně a časově unikátní, jedinečným a inovativním způsobem řeší daný problém, má potenciál rychlého růstu z hlediska tržeb a zákazníků a stojí především na zakladatelích a většinou pro svůj další růst a uvedení produktu na trh potřebuje investici. Za mladou společnost se považuje společnost, která byla založena nejvýše před 7 lety. Předloží byznys plán a/nebo smlouvu o inkubaci a/nebo doklad o kapitálovém propojení.

Na straně zaměstnanců je program určen pro vysoce kvalifikované profese v CZ ISCO 1-3, cizinci v postavení statutárních orgánů, vnitropodnikově převedení či vyslaní manažeři a specialisté, a to pouze v případech, kdy je zahraniční vysílající subjekt s přijímajícím subjektem v ČR kapitálově propojen nebo přijímající subjekt v ČR je jeho organizační složkou.

Pokud je o „Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec“, tak na straně zaměstnanců určen pro vysoce kvalifikované profese v CZ ISCO 1-3, je rovněž určen pro vnitropodnikově převedené či vyslané manažery a specialisty. Přičemž slouží pro vysílání cizinců mezi subjekty nepropojenými. Podmínkou je, že zaměstnanec musí být v zahraničí před vysláním zaměstnán alespoň 6 měsíců.

Jeho teritoriální pokrytí je neomezené. Kvóty jsou pouze u vybraných zastupitelských úřadů a platí pouze pro zaměstnanecké karty.

Existuje také možnost relokace rodinných příslušníků. Jedná se o nejbližší rodinné příslušníky, jako jsou manžel, manželka, dále i o nezletilé nebo zletilé nezaopatřené dítě tohoto cizince nebo jeho manžela či manželky. Přitom musí podat žádost společně s uchazečem. Dodatečné samostatné zařazování rodinných příslušníků již není možné!

Na straně zaměstnavatelů jde o subjekt, který působí alespoň 2 roky v ČR. Má vypořádané závazky vůči státu, to je platbu zdravotního a sociálního pojištění a daní. Dále, že zaměstnal či zaměstnává alespoň 3 osoby po dobu alespoň 3 po sobě jdoucích měsíců v období 2 let před podáním žádosti.

Zahraniční zaměstnanec bude po celou dobu trvání pracovního poměru pobírat mzdu nebo plat odpovídající alespoň minimální výši průměrného výdělku podle příslušné podskupiny CZ-ISCO nebo v minimální výši stanovené pro modré karty, a to i v případě žadatelů o zaměstnanecké karty nebo příslušné platové třídě a stupni (v případě zaměstnanců v platové sféře).

Pokud jde o výši mzdy pro modrou kartu, tak pro období od 1. května 2022 do 30. dubna 2023 byla stanovena na 56.759 Kč za měsíc. Jde o hrubou měsíční nebo roční mzda odpovídající alespoň výši 1,5násobku průměrné hrubé roční mzdy vyhlášené sdělením ministerstvem práce a sociálních věcí. Přičemž to platí i pro „Program klíčový a vědecký personál“ s tím, že se vyžadují nové formuláře čestných prohlášení! Účastníci Programu nemusí absolvovat adaptačně-integrační kurzy, nicméně jejich rodinní příslušníci ano.

Pracovníci ministerstva průmyslu a obchodu účastníkům konference v závěru svého vystoupení vysvětlili, jakých nejčastějších chyb se žadatelé o pobyt dopouštějí. Takže formulář žádosti se zasílá se pouze ve formátu Excelovské tabulky, prosíme neskenovat. Nesmí se volně pohybovat s pojezdy a volně slučovat buňky v tabulce atd. Je nutné vybrat správný formulář žádosti (vybrat správný program, zemi a vyplnit příslušný ZÚ). Je nutné používat aktuální formuláře – doporučujeme průběžně sledovat webové stránky MPO. Dále je nutné vybrat správný pobytový titul, který musí odpovídat údajům u VPM, statuární orgán může žádat pouze o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání atd. Dále jsou to chyby v doručovací adrese uchazečů či chyby v e-mailech kontaktních osob.

V případě „Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec“ a „Programu klíčový a vědecký personál“ je vyžadováno dodržování pravidla tzv. místní konzulární příslušnosti. Na Ukrajině lze podat žádost výhradně na zastupitelském úřadě v Kyjevě, nikoliv ve Lvově. Vízové centrum ve Lvově je určené pouze pro účastníky „Programu kvalifikovaný zaměstnanec“.

U rodinných příslušníků je nutné uvádět jejich vztah k uchazeči + dodržovat kategorii rodinného příslušníka. Nelze zařadit rodiče uchazeče, druha/družku, chůvu atd.

V případě „Programu kvalifikovaný zaměstnanec“ a „Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec“ žádost do programu lze podat teprve až po ukončení testu trhu práce.

Povinné přílohy k žádosti Čestná prohlášení musí být podepsaná statutárním orgánem nebo osobou k tomu zmocněnou!

V případě „Programu klíčový personál“ a „Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec“ tak v případě čestného prohlášení o garanci mzdy je nutné vybrat pouze jednu z uvedených možností. Nelze garantovat minimální výši mzdy pro modré karty a zároveň výši mzdy podle příslušné podskupiny klasifikace CZ-ISCO. Jedná se o různá čísla. Účetní závěrky musí být vloženy ve sbírce listin. Jedná se o zákonnou povinnost! Údaje uvedené v nabídce VPM v centrální evidenci se musí shodovat jak s údaji uvedenými v žádosti o zařazení do programu, tak s údaji uvedenými v pracovní smlouvě nebo smlouvě o budoucí pracovní smlouvě. Dodržování postupů dle znění programů nelze nejdříve domluvit termín na ZÚ a poté žádat o zařazení do programu.

V případě hromadných žádostí do „Programu kvalifikovaný zaměstnanec“ je kromě garanta nutný souhlas gestora i spolugestorů. Bez souhlasu nelze generovat kód! Stav správního řízení o vydání pobytového oprávnění MPO není účastníkem řízení, nemůže proto ani ověřovat stav řízení u MV nebo MZV! Lze ověřit na webové stránce https://frs.gov.cz/cs/ioff/application-status po zadání čísla žádosti přiděleného ze strany zastupitelského úřadu nebo čísla jednacího přiděleného ze strany ministerstva vnitra. Informaci je možné poskytnout zaměstnavateli pouze na základě plné moci, kterou uchazeč doloží při podání žádosti o pobytové oprávnění na příslušném ZÚ.

K tomu můžeme jenom dodat, že další podrobnosti, včetně mailových adres pro vyhledání potřebných kontaktů, naleznete na webových stránkách ministerstva průmyslu a obchodu.

  • Zdroj: Zemědělský svaz ČR