Změny ve Strategickém plánu SZP povedou ke snížení objemu produkce potravin a tím k jejich zdražení!

Rozhovor s předsedou Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR Bohumírem Dufkem

Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2022 v zemědělství

Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR dne 24. ledna 2022 a podepsal Kolektivní smlouvu vyššího stupně na rok 2022 se Zemědělským svazem ČR a Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů. Plné znění KSVS naleznete v příloze.
  • Zveřejněno: 17.05.2022
  • Autor: Miroslav Svoboda

Ministerstvo životního prostředí ČR podporuje vznik, v pořadí již pátého národního parku u nás, a to konkrétně Národního parku Křivoklátsko. Kromě nesouhlasného stanoviska řady obcí v tomto regionu, které se občas objeví v médiích, se tato otázka přirozeně dotýká i lesního hospodářství v této oblasti.

Je tudíž logické, že i Lednickou-dřevařská komora ČR, která je součástí Agrární komory ČR, zaujala k tomu návrhu ministerstva životního prostředí své stanovisko, které jsme od Agrární komory ČR obdrželi.

V tomto stanovisku se mimo jiné uvádí, že „stávající přírodě blízké hospodaření na území navrhovaného národního parku dlouhodobě vychází ze zásad trvale udržitelného hospodaření. Tento unikátní ekosystém je výsledkem práce lesníků několika generací. Díky jejich odbornému přístupu a péči plní zdejší lesy řadu dalších funkcí, včetně dřevoprodukční, při současné intenzifikaci dalších funkcí, které jsou pro dané území typické. Vyhlášení statutu národního parku tedy fakticky znamená zúžení multifunkčnosti lesů v této lokalitě.“

K požadavku Lesnicko-dřevařské komory ČR se připojila také Agrární komora ČR. „Vytvoření pátého národního parku na území České republiky a s přihlédnutím ke specifikům oblasti Křivoklátska by znamenalo zásadní změny v hospodaření v této oblasti. Doporučujeme proto důkladně zvážit ekologické, environmentální a ekonomické aspekty tohoto kroku, který má potenciál ovlivnit toto území na mnoho let,“ říká prezident Agrární komory ČR Jan Doležal.

Lesnicko-dřevařská komora, reprezentující významné subjekty lesnicko-dřevařského sektoru, jak se dále v jejím stanovisku uvádí, se shodla na těchto závěrech:

  1. Nepodporujeme zřízení NP Křivoklát ani z hlediska lesnického, ekonomického, sociálního a dalších. Při současném vysokém stupni ochrany Křivoklátska pozbývá tento krok smysl i z hlediska ochranářského. Jsme příliš malá země na to, abychom při stávajícím počtu 4 národních parků, z nichž některé mají obrovské, dosud nevyřešené problémy, zřizovali na hospodářsky a rekreačně exponovaném území další park se stejnými nebo většími riziky.
  2. Má-li být na Křivoklátsku ještě něco chráněné, pak není třeba chránit to, co je již platnou legislativou vícekrát chráněné a není v současné době ohrožené. Experimentem ministerstva životního prostředí jsou dnes daleko více ohroženy tisíce hektarů kvalitních přírodě blízkých lesních porostů ve stávajících národních parcích, které plní všechny své funkce včetně ekologické.
  3. Dojde-li k vyhlášení NP Křivoklát, bude to proti všem odborným argumentům rozhodnutí čistě politické, které do budoucna přinese řadu problémů a rizik včetně značné újmy ekonomické bez ekvivalentního efektu. Z principu předběžné opatrnosti doporučujeme přehodnotit kroky vedoucí k přípravě NP Křivoklát a podpořit a respektovat již vyhlášený Lesnický park Křivoklátsko jako alternativní projekt pro péči o toto přírodně i lesnicky cenné území.
  • Zdroj: Agrární komora ČR