Členství v OSPZV-ASO ČR

  • Sdružujeme 35 000 členů.
  • Členství v odborovém svazu není podmíněno prací v zemědělství či zpracovatelském průmyslu.
  • Našimi členy jsou zaměstnanci z různých pracovních odvětví.
  • Naším cílem je obhajoba lidí, pro něž je práce hlavním zdrojem obživy.

Programové zaměření OSPZV-ASO ČR

  • Upevnění postavení českých zemědělců a zajištění jejich ekonomické stability v rámci zemědělského trhu Evropské unie.
  • Nepřipustit oklešťování zákoníku práce, které připravuje současná vláda a zamezit přijetí zákona o stávce a výluce.
  • Zvýšení minimální mzdy.
  • Zveřejněno: 08.06.2020
  • Autor: Miroslav Svoboda

Vláda dnes schválila návrh ministra zemědělství Miroslava Tomana na zabezpečení dodatečných peněz pro potřeby financování vodního hospodářství pro rok 2020 v gesci Ministerstva zemědělství (MZe). Účelem uvolněné vládní rezervy ve výši 1 miliardy korun je snížení negativních dopadů klimatických změn. Oznámil to dnes ministr zemědělství Miroslav Toman po dnešním jednání vlády ČR v tiskové zprávě ministerstva zemědělství.

„Ministerstvo zemědělství spravuje dotační programy, jejichž cíle jsou zaměřeny na snižování negativních důsledků klimatických změn a u kterých poptávka výrazně převyšuje finanční možnosti schválených prostředků pro letošní rok. Ministerstvo zemědělství na tyto projekty potřebuje pro letošní rok 2,6 miliardy korun. Dnes vládou uvolněná miliarda korun bude použita k zahájení financování vodohospodářských projektů,“ prohlásil Miroslav Toman.

V tiskové zprávě ministerstva zemědělství se dále uvádí, že díky vlivu pokračujících klimatických změn, které prožíváme v posledních letech, existuje nerovnováha mezi finančními zdroji, které jsou k dispozici na jednotlivé dotační programy a poptávkou po těchto dotačních programech ze strany žadatelů. Ta je zvýrazněna opakujícím se suchem posledních let, které letos dosáhlo extrémní úrovně, kdy hovoříme o pětiset letém suchu. Proto je nutné zabezpečit dodatečné financování těchto oblastí:

1) Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací,

2) Propojování vodárenských soustav,

3) Podpora opatření na drobných vodních tocích, rybnících a malých vodních nádržích,

4) Podpora budování protipovodňových opatření,

5) Podpora zemědělských závlah.

Ve všech výše uvedených dotačních programech ministerstvo zemědělství eviduje akce, které jsou již připraveny k jejich uskutečnění a čekají na vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace. Případně probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby tak, aby mohla začít jejich realizace. Na tyto účely bude použita vládou ČR dnes uvolněná miliarda korun. Příjemci podpor jsou převážně města a obce, svazky měst a obcí, vodohospodářské společnosti, podniky Povodí a Lesy České republiky.

  • Zdroj: MZe