Změny ve Strategickém plánu SZP povedou ke snížení objemu produkce potravin a tím k jejich zdražení!

Rozhovor s předsedou Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR Bohumírem Dufkem

Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2022 v zemědělství

Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů ČR dne 24. ledna 2022 a podepsal Kolektivní smlouvu vyššího stupně na rok 2022 se Zemědělským svazem ČR a Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů. Plné znění KSVS naleznete v příloze.
  • Zveřejněno: 28.04.2024

Mít platný řidičský průkaz, platnou pracovnělékařskou prohlídku, sednout za volant a jet, občas si dát přestávku a nabrat síly na další část cesty. Zdá se, že problematika bezpečnosti práce a ochrany zdraví řidičů nemůže být tak složitá. Avšak soudě podle komplikovanosti právních předpisů a dotazů našich čtenářů je to jinak. Na několik z nich odpovídáme v tomto článku.

U řidičů rozlišujeme, zdali mají řízení vozidla jako výkon práce nebo je to pouze součástí jejich pracovních povinností, když například jedou na pracovní cestu služebním automobilem. Dále pak také to, jestli řídí vozidla o hmotnosti do 3,5 tuny (v tom případě se na ně vztahuje nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky) nebo o vozidla o hmotnosti nad 3,5 tuny (vztahuje se na ně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006; zákon č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů).

Zdravotní způsobilost

Zdravotní způsobilost je dána zákonem č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů; vyhláškou č. 277/2004 Sb., o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, ve znění pozdějších předpisů.

Podle zákona č. 361/2000 Sb. je povinen se pravidelným lékařským prohlídkám podrobovat řidič uvedený v § 87 odst. 1. A sice před zahájením výkonu činnosti, dalším pravidelným lékařským prohlídkám pak do dovršení 50 let věku každé dva roky a po dovršení 50 let věku každoročně.

Nastupuji do zaměstnání po 10 měsících, jsem po kardiologické operaci. Periodickou prohlídku již nemám platnou. Podle mého názoru musím projít kontrolou u lékaře pracovnělékařské péče (na základě zpráv od specialistů), podle zaměstnavatele je to můj výmysl. Kdo z nás má pravdu?

Pravdu máte Vy. Pokud v době delšího přerušení práce například z důvodu nemoci skončila zaměstnanci platnost periodické prohlídky, nemůže po nemoci opět nastoupit do práce z důvodu překážky na straně zaměstnavatele, protože nemá platnou periodickou prohlídku. Zároveň by měl absolvovat mimořádnou prohlídku podle vyhlášky č. 79/2013 Sb., § 12 odst. 2 písm. f), kvůli přerušení výkonu práce z důvodu nemoci po dobu delší než 8 týdnů, s výjimkou výkonu práce v kategorii první podle zákona o ochraně veřejného zdraví a nejde-li o práci nebo činnost, jejíž součástí je profesní riziko nebo nestanoví-li jiný právní předpis jinak5) (např. zákon o silničním provozu). V případě souběhu mimořádné a periodické prohlídky žádá zaměstnavatel o obě prohlídky. Provádí se periodická prohlídka, která musí svým obsahem zahrnout i prohlídku mimořádnou a vydává se lékařský posudek z prohlídky periodické.

Lékař pracovnělékařské péče mi povolil práci řidiče MKD na čtyři měsíce bez nočních směn. Může mě zaměstnavatel na základě této zprávy propustit ze zaměstnání?

V tomto případě jste zdravotně způsobilý s podmínkou a zaměstnavatel musí respektovat závěr lékařského posudku a převést Vás na denní směny.

Dopravně psychologické vyšetření

Dopravně psychologické vyšetření upravuje § 87a zákona č. 361/2000 Sb. a je povinen se mu podrobovat a) držitel řidičského oprávnění pro skupinu C1+E, C nebo C+E, pokud řídí nákladní automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg nebo speciální automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg nebo jízdní soupravu, která je složena z nákladního automobilu a přípojného vozidla nebo ze speciálního automobilu a přípojného vozidla a jejíž největší povolená hmotnost převyšuje 7 500 kg; b) držitel řidičského oprávnění pro skupinu D1+E, D nebo D+E, pokud řídí motorové vozidlo zařazené do některé z těchto skupin vozidel. A sice před zahájením výkonu činnosti a potom nejdříve šest měsíců před dovršením 50 let a nejpozději v den dovršení 50 let a dále pak každých pět let.

Na dopravně psychologickém vyšetření jsem byl ve věku 50 let. Tento rok mě čeká znovu. Musím mít nové vyšetření přesně k datu uplynutí 5 let, nebo mám čas do dovršení 55 let, což bude v srpnu tohoto roku?

Mělo by to být k datu uplynutí 5 let.

Musí mít automechanik (není řidičem z povolání) při jízdě servisovaným vozidlem skupiny C, D nebo novinář v rámci reklamní a předváděcí jízdy skupiny C, D dopravně psychologické vyšetření? Myslím si, že by to mělo platit pouze na profesní výkon řidiče.

Pokud vyjede na pozemní komunikaci, tak musí mít vše podle platných právních předpisů, to znamená, že i dopravně psychologické vyšetření.

Za tři měsíce dovrším 55 let a psychotesty mám platné do července – schopen jako řidič mezinárodní kamionové dopravy (MKD) za předpokladu, že se nezmění zdravotní a psychický stav. Jsem po operaci srdce, pozbývá psychologické vyšetření platnosti?

V tomto případě platnosti nepozbývá, a platí tedy do července.

Školení BOZP

Na řidiče profesionály se vztahuje zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 46 a následující. A také § 103 odst. 2 a 3 zákoníku práce. 

Pracuji jako řidič nákladní dopravy a často dodávám materiál do firem se zaměřením na automotive. Je povinností příjemce zboží při vjezdu do areálu firmy proškolit mě o BOZP písemným dokumentem s datem proškolení a mým podpisem, nebo může použít i jinou formu?

Podle § 101 odst. 5 zákoníku práce se povinností zaměstnavatele zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci všem fyzickým osobám, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích. Takže by Vás měli proškolit o BOZP a je na tomto zaměstnavateli, jakou formu zvolí.

Školila jsem anglicky řidiče služebního vozidla, který je z Íránu a má certifikovaný řidičský průkaz. Podepsal prezenční listinu a ověření znalostí proběhlo formou testu. Je tento postup dostačující?

Podle našeho názoru je tento způsob školení dostačující. Záleží, aby zaměstnanec porozuměl obsahu školení a toto ztvrdil podpisem. Tématu školení cizinců se věnoval tento článek.

Bezpečnostní přestávky

Podle § 89 zákoníku práce má-li zaměstnanec při výkonu práce právo na bezpečnostní přestávku podle zvláštních právních předpisů, započítává se tato přestávka do pracovní doby. Připadne-li bezpečnostní přestávka na dobu přestávky v práci na jídlo a oddech (§ 88 zákoníku práce), započítá se přestávka v práci na jídlo a oddech do pracovní doby.

Prosila bych o radu ohledně bezpečnostních přestávek řidičů traktorů a jejich maximální možné doby řízení. Je v pořádku, že zaměstnanec, který odváží senáž od řezačky, bude mít směnu od 6.30 do 18.30 hodin? Z hlediska zákoníku práce toto možné je. Jsou dodrženy dvě přestávky na jídlo a oddech, ale může to takto být i z hlediska řízení motorových vozidel?

Pokud jde o přepravu traktory, tak na traktory, jejichž nejvyšší povolená rychlost přesahuje 40 km/h a/nebo největší povolená hmotnost včetně přípojného vozidla přesahuje 3 500 kg se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006, kde je uvedeno, že po 4,5 hodinách řízení musí mít řidič nepřerušenou přestávku nejméně 45 minut, pokud mu nezačíná doba odpočinku. Tato přestávka může být nahrazena přestávkou v délce nejméně 15 minut, po níž následuje přestávka v délce nejméně 30 minut, které musí být správně rozloženy.

Většina přeprav řidičů s traktory probíhá podle výše uvedeného nařízení 561 čl. 13, kde je stanoveno, že může každý členský stát na svém území nebo po dohodě s jiným členským státem na jeho území udělit výjimky z článků 5 až 9 (týkající se osádky, doby řízení, přestávky v řízení a doby odpočinku) a stanovit individuální podmínky vztahující se na tyto výjimky zde uvedené, například písm. c) týkající se přepravy zemědělskými a lesnickými traktory používanými pro zemědělské a lesnické činnosti na tratích v okruhu do 100 km od místa obvyklého odstavení vozidla, …

Pravidla dob řízení a čerpání přestávek a dob odpočinku jsou v ČR pro velká vozidla stanovena zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, kde je též uvedena bezpečnostní přestávka 45 minut po 4,5 hodinách řízení.

Takže v tomto případě při 12hodinové směně jsou 2 přestávky na jídlo a oddech v pořádku, jedná se zároveň o 2 bezpečnostní přestávky (měly by trvat 45 minut), a budou se tedy započítávat do pracovní doby.

 
  • Zdroj: BOZPINFO.cz