Členství v OSPZV-ASO ČR

 • Sdružujeme 35 000 členů.
 • Členství v odborovém svazu není podmíněno prací v zemědělství či zpracovatelském průmyslu.
 • Našimi členy jsou zaměstnanci z různých pracovních odvětví.
 • Naším cílem je obhajoba lidí, pro něž je práce hlavním zdrojem obživy.

Programové zaměření OSPZV-ASO ČR

 • Upevnění postavení českých zemědělců a zajištění jejich ekonomické stability v rámci zemědělského trhu Evropské unie.
 • Nepřipustit oklešťování zákoníku práce, které připravuje současná vláda a zamezit přijetí zákona o stávce a výluce.
 • Zvýšení minimální mzdy.
 • Zveřejněno: 25.01.2020
 • Autor: Mgr. Luděk Mazuch

Vláda schválila v loňském roce zavedení několika programů pro přijímání zaměstnanců z oblíbených mimoevropských destinací – Program kvalifikovaný zaměstnanec, Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec, a Programu klíčový a vědecký personál. Tyto programy od 1.9.2019 nahradily stávající projekty a režimy ekonomické migrace Fast Track, Welcome Package pro investory, Režim Ukrajina, Režim Zemědělec, Režim ostatní státy a Pilotní projekt Ukrajina a Indie.

Od 31. července 2019 byly navýšeny poplatky při podání žádosti o zaměstnaneckou kartu ve Lvově na 5.000,- Kč. Úhrada poplatků probíhá pouze v hotovosti v EUR na pokladně konzulárního úseku. Informace o správních poplatcích naleznete na webu Generálního konzulátu ve Lvově:

https://www.mzv.cz/lvov/cz/viza_a_konzularni_informace/vizove_informace/pobyt_nad_90_dnu/spravni_poplatky.html.

Od července 2019 je nový formulář žádosti, viz

http://ipodpora.odbory.info/soubory/migrace/wp-content/uploads/zadost_finnova.xls.

Tento formulář je nově určen jak pro nové žádosti, tak i pro nahlášení dalších uchazečů.

Vláda ČR dne 3.6.2019 rozhodla o zavedení mzdového kritéria pro zařazení volného pracovního místa obsaditelného v rámci Režimu Ukrajina na úrovni 1,2 násobku zaručené mzdy odpovídající příslušné skupině prací podle nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě. Mzdové kritérium je vyžadováno u všech žádostí o zařazení do Režimu Ukrajina přijatých po 10. červnu 2019. Převodník mezi nejčastějšími pozicemi dle CZ-ISCO najdete v dokumentech na http://www.kzps.cz/obsah/807/zamestnavani-cizincu.

V prosinci 2018 byla zavedena nová příloha žádosti – tzv. průvodní karta:

https://www.mpo.cz/assets/cz/zahranicni-obchod/ekonomicka-migrace/2018/12/Pruvodni-karta-REZIM-UKRAJINA_.doc. Průvodní karta se přikládá i v případě opakované žádosti.

V prosinci 2018 byla koordinačním orgánem schválena změna jedné ze základních podmínek Režimu Ukrajina a Režimu ostatní státy – byl snížen minimální počet zaměstnanců, které zaměstnavatel musí mít v pracovním poměru, pokud chce být do režimů zařazen, a to na 6 osob. Mezi další základní podmínky patří minimálně dvouletá existence společnosti, zveřejňování účetních závěrek (alespoň za poslední 2 roky), lhůta 30 dní od nahlášení volného pracovního místa na úřadu práce.

MZDOVÉ KRITÉRIUM

Jedná se o poměrně přísné opatření pro nově příchozí cizince, neplatí pro ty, kteří na českém trhu práce již v době jeho zavedení za dosavadních podmínek byli. Výdělek na jejich pracovním místě musí odpovídat nejméně 1,2násobku zaručené mzdy v příslušné skupině prací (nařízení č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě).

Režim Ukrajina/ostatní státy je pouze jedním ze způsobů náboru zahraničních zaměstnanců, který umožňuje využít zrychlenou proceduru vyřízení formalit; u jiných, běžných způsobů náboru zaměstnanců toto kritérium samozřejmě neplatí.

Do započitatelné výše mzdy je možné zahrnout takové složky mzdy, které jsou fakultativní (např. osobní a výkonnostní příplatek, odměny a prémie atd.). Nelze do ní započítat povinné složky mzdy, které stanoví § 112 odst. 3 zákoníku práce (tedy příplatky za práci přesčas, ve svátek, v sobotu a neděli, za noční práci a práci ve ztíženém prostředí).

Vzhledem k tomu, že by jinak mohlo dojít k diskriminaci v odměňování u stejné práce, musí mít v případě, že o stejnou práci jde, všichni zaměstnanci stejnou mzdu (tedy i zaměstnanci stávající, bez ohledu na státní příslušnost) - viz § 110 zákoníku práce: za stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty přísluší všem zaměstnancům u zaměstnavatele stejná mzda, plat nebo odměna z dohody. Stejnou prací nebo prací stejné hodnoty se rozumí

 1. stejná nebo srovnatelná složitost, odpovědnost a namáhavost,
 2. stejné nebo srovnatelné pracovní podmínky,
 3. stejná nebo srovnatelná pracovní výkonnost a výsledky práce.

Všechny tyto znaky musí být naplněny současně. Pokud jsou parametry shodné, musí mít zaměstnanci stejnou mzdu.

Složitost, odpovědnost a namáhavost práce se posuzuje podle vzdělání a praktických znalostí a dovedností potřebných pro výkon této práce, podle složitosti předmětu práce a pracovní činnosti, podle organizační a řídící náročnosti, podle míry odpovědnosti za škody, zdraví a bezpečnost, podle fyzické, smyslové a duševní zátěže a působení negativních vlivů práce.

Pracovní podmínky se posuzují podle obtížnosti pracovních režimů vyplývajících z rozvržení pracovní doby, například do směn, dnů pracovního klidu, na práci v noci nebo přesčas, podle škodlivosti nebo obtížnosti dané působením jiných negativních vlivů a podle rizikovosti prostředí.

Pracovní výkonnost se posuzuje podle intenzity a kvality prováděných prací, pracovních schopností a pracovní způsobilosti a výsledky práce se posuzují podle množství a kvality.

Výše 1,2 zaručené mzdy v jednotlivých skupinách prací aktuálně

skupina prací

Kč/hodina

Kč/měsíc

Kč/měsíc/1,2

1

87,30

 14.600

17.520

2

88,10

16.100

19.320

3

97,30

17.800

21.360

4

107,40

19.600

23.520

5

118,60

21.700

26.040

6

130,90

24.000

28.800

7

144,50

26.500

31.800

8

159,60

29.200

35.040

 

ODKAZY

Více informací a dokumenty ke stažení

http://kzps.cz/zamestnavani-cizincu-v-cr/

https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/ekonomicka-migrace/

Program kvalifikovaný zaměstnanec

https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/ekonomicka-migrace/program-kvalifikovany-zamestnanec--248247/

Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec

https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/ekonomicka-migrace/program-vysoce-kvalifikovany-zamestnanec--248246/

Program klíčový a vědecký personál

https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/ekonomicka-migrace/program-klicovy-a-vedecky-personal--248245/