Změna v poskytování pracovněprávního poradenství od 1. 1. 2016

Státní úřad inspekce práce informuje veřejnost, že s účinností od 1. 1. 2016 je poskytováno ze strany orgánů inspekce práce základní pracovněprávní poradenství na následujících pracovištích oblastních inspektorátů práce.

Členství v OSPZV-ASO ČR

 • Sdružujeme 35 000 členů.
 • Členství v odborovém svazu není podmíněno prací v zemědělství či zpracovatelském průmyslu.
 • Našimi členy jsou zaměstnanci z různých pracovních odvětví.
 • Naším cílem je obhajoba lidí, pro něž je práce hlavním zdrojem obživy.

Programové zaměření OSPZV-ASO ČR

 • Upevnění postavení českých zemědělců a zajištění jejich ekonomické stability v rámci zemědělského trhu Evropské unie.
 • Nepřipustit oklešťování zákoníku práce, které připravuje současná vláda a zamezit přijetí zákona o stávce a výluce.
 • Zvýšení minimální mzdy.
 • Zveřejněno: 12.03.2018

Ve středu 7. března 2018 Evropská komise oficiálně představila své analýzy hospodářské a sociální situace v jednotlivých členských státech EU, tzv. Country Reports. Zveřejnění Country Reportu neboli Zprávy o hospodářské situaci dané země je klíčovým krokem v rámci tzv. evropského semestru, což je označení pro mechanismus koordinace hospodářských politik v rámci EU.

Předmětem Zprávy je kromě samotné analýzy hospodářské a sociální situace dané země rovněž zhodnocení implementace tzv. doporučení, která ČR obdržela v minulém roce. Doporučení pro ČR se v roce 2017 týkala zejména problematiky udržitelnosti a efektivního hospodaření veřejných financí a podpory hospodářského růstu. Zpráva Komise přináší cenný pohled zvenčí a poskytuje dodatečný impuls pro formulaci reformních priorit pro stávající rok. Ty jsou každoročně součástí Národního programu reforem a Konvergenčního programu, které vláda schvaluje v dubnu. Po důkladném zhodnocení obou dokumentů Komise v květnu navrhne členským státům nová doporučení.

V letošní Zprávě Komise kladně hodnotí makroekonomickou situaci v ČR, tedy zejména silný hospodářský růst, stabilní objem investic a postupné zvyšování mezd. A zejména rekordně nízkou nezaměstnanost, která však díky nedostatku kvalifikovaných pracovníků může v budoucnu brzdit další hospodářský růst. Komise rovněž vítá plnění cílů Strategie Evropa 2020 ze strany ČR.

V neposlední řadě Komise vyhodnocuje plnění doporučení z minulého roku, přičemž shledává určitý pokrok ČR především v těchto oblastech:

 • Dlouhodobá udržitelnost veřejných financí spjatá s demografickým vývojem (stárnutím populace) je oblastí, kde Komise konstatuje omezený pokrok.  Za přetrvávající omezení Komise považuje zejména stanovení důchodového věku na 65 let, kde dle Komise chybí mechanismy revize spjaté se zvyšováním střední délky života.
 • V oblasti zvyšování účelnosti veřejných výdajů zejména prostřednictvím boje proti korupci a neefektivním postupům při zadávání veřejných zakázek, Komise vidí určitý pokrok v podobě přijatých antikorupčních zákonů (např. zákon o přístupu k informacím či zákon o registru smluv).
 • Určitý pokrok Komise spatřuje rovněž u odstranění překážek růstu spojených s udělování stavebních povolení, kde vyzdvihuje nedávnou novelizaci stavebního zákona a doprovodné změny v procesu hodnocení dopadů na životní prostředí (EIA), zároveň však upozorňuje na z jejího pohledu přetrvávající nedostatky.  
 • Komise konstatuje určitý pokrok rovněž v oblastech snižování administrativní zátěže podniků, zavedení služeb elektronické veřejné správy, zlepšení kvality výzkumu a vývoje a v podpoře zaměstnanosti skupin, které jsou nedostatečně zastoupeny na trhu práce.

Nad rámec doporučení z roku 2017 Evropská komise upozorňuje na rostoucí ceny bydlení, které se zvyšují (zejména v Praze) rychleji než příjmy domácností. Rychlý nárůst cen nemovitostí se promítá do rostoucího objemu hypoték a tedy zadlužení domácností.

 • Zdroj: Evropská komise