Členství v OSPZV-ASO ČR

  • Sdružujeme 35 000 členů.
  • Členství v odborovém svazu není podmíněno prací v zemědělství či zpracovatelském průmyslu.
  • Našimi členy jsou zaměstnanci z různých pracovních odvětví.
  • Naším cílem je obhajoba lidí, pro něž je práce hlavním zdrojem obživy.

Programové zaměření OSPZV-ASO ČR

  • Upevnění postavení českých zemědělců a zajištění jejich ekonomické stability v rámci zemědělského trhu Evropské unie.
  • Nepřipustit oklešťování zákoníku práce, které připravuje současná vláda a zamezit přijetí zákona o stávce a výluce.
  • Zvýšení minimální mzdy.
  • Zveřejněno: 16.01.2019

Komise dne 15.1.2019 zahájila diskusi o reformě rozhodovacího procesu v oblastech daňové politiky EU, které v současnosti vyžadují jednomyslnou shodu členských států. Této jednomyslnosti nelze v případě zásadních daňových iniciativ často dosáhnout. Současná situace může vést k nákladným průtahům a neoptimálním politikám.

Komise navrhuje, aby EU přešla v daňových záležitostech k hlasování kvalifikovanou většinou

·         Dosavadní jednomyslnost často vede k nákladným zpožděním či zablokování klíčových návrhů

·         Nejedná se o žádné změny v kompetencích EU v daňových záležitostech ani v právu EU-států stanovovat soukromé nebo firemní daně

·         Reforma by mohla probíhat ve 4 krocích:

o   Krok 1: členské státy by souhlasily s kvalifikovanou většinou u opatření zlepšujících spolupráci v boji proti daňovým podvodům

o   Krok 2: členské státy by zavedly kvalifikovanou většinu u opatření, kde zdanění podporuje jiné politické cíle (např. klimatické změny, veřejné zdraví, apod.)

o   Krok 3: používání kvalifikované většiny by pomohlo modernizovat již harmonovaná pravidla EU (jako např. u DPH)

o   Krok 4: možnost posunout se ke kvalifikované většině v zásadních daňových projektech (např. tzv. CCCTB) a nový systém danění digitální ekonomiky

·         Komise vyzývá členské státy, Evropský parlament a další aktéry, aby tyto možnosti zvážili

·         Navrhuje, aby zvážili posunutí ke kroku 3 a 4 do konce roku 2025

Ve  zveřejněném sdělení se navrhuje plán, jak by se v některých oblastech společné daňové politiky EU mohlo postupně cíleně přistoupit k hlasování kvalifikovanou většinou v rámci řádného legislativního postupu, jaký se již uplatňuje ve většině ostatních oblastí politiky EU. Tato možnost je uvedena i ve smlouvách o EU.

Díky hlasování kvalifikovanou většinou by členské státy mohly rychleji, efektivněji a demokratičtěji dosahovat kompromisů v daňových otázkách, a tak plně využít potenciálu této oblasti politiky. V rámci řádného legislativního postupu by daňová rozhodnutí také mohla využívat konkrétních příspěvků Evropského parlamentu, takže by byly lépe reprezentovány názory občanů a zvýšila by se odpovědnost.

Komise nenavrhuje žádnou změnu pravomocí EU v oblasti zdanění ani nechce měnit práva členských států stanovovat sazby daní pro fyzické či právnické osoby podle vlastního uvážení. Jejím cílem je umožnit členským státům, aby mohly efektivněji vykonávat svou již sdílenou svrchovanost a rychleji řešit společné problémy.

Předseda Komise Jean-Claude Juncker, který k posunu směrem k hlasování kvalifikovanou většinou v daňové oblasti vyzval ve svém posledním projevu o stavu Unie, řekl: „Naše stále globalizovanější ekonomiky potřebují moderní a ambiciózní daňové systémy. Proto nadále rozhodně podporuji posun k hlasování kvalifikovanou většinou a posílení role Evropského parlamentu, pokud jde o společnou budoucnost zdanění v Unii.“

Komisař pro hospodářské a finanční záležitosti, daně a cla Pierre Moscovici uvedl: „EU se na daňové politice podílí již od počátků Společenství před šedesáti lety. Jednomyslné hlasování, které v této oblasti dobře fungovalo pro šest členských států v 50. letech, však dnes již nedává smysl. Pravidlo jednomyslnosti v oblasti zdanění se čím dál více ukazuje jako z politického hlediska zastaralé, z právního hlediska problematické a z hospodářského hlediska kontraproduktivní. Jsem si plně vědom skutečnosti, že se jedná o citlivé téma, ale to nám nesmí bránit v diskusi o něm. A právě tuto diskusi bychom dnes chtěli zahájit.“

Pravidlo jednomyslnosti vedlo k tomu, že některé návrhy, které mají zásadní význam pro růst, konkurenceschopnost a daňovou spravedlnost na jednotném trhu, jsou již léta zablokovány. Demokraticky zvolený Evropský parlament má přitom v rozhodovacím procesu zatím jen poradní úlohu.

V době, kdy budoucnost zdanění začala být pro mezinárodní společenství palčivým problémem, by dnes popsaný přístup přinesl novou dynamiku a oživil rozhodovací proces v této oblasti. Kdyby EU vyřešila obtíže vyplývající ze stávajícího rámce, upevnilo by to její pověst globálního lídra, který dokáže hledat realistická řešení problémů daňové politiky 21. století. 

Komise ve svém dnešním sdělení žádá, aby vedoucí představitelé EU, Evropský parlament a další zainteresované subjekty posoudili možnost postupného přechodu k rozhodování založenému na hlasování kvalifikovanou většinou, a to ve čtyřech krocích popsaných níže (podrobné informace naleznete v informativním přehledu):

·         prvním kroku by se členské státy dohodly na rozhodování kvalifikovanou většinou u opatření, která zlepšují spolupráci a vzájemnou pomoc mezi členskými státy v boji proti daňovým podvodům a únikům, a dále u administrativních iniciativ zaměřených na podniky v EU, jako jsou harmonizované oznamovací povinnosti. Takováto opatření obvykle všechny členské státy vítají, mohou je však blokovat z důvodů, které s danou problematikou vůbec nesouvisejí.

·         Obdobně v druhém kroku by se zavedlo hlasování kvalifikovanou většinou jako užitečný nástroj umožňující pokrok u opatření, kde zdanění podporuje cíle jiných politik, např. boj proti změně klimatu, ochranu životního prostředí nebo zlepšení veřejného zdraví.

V dnešním sdělení se navrhuje, že na prosazení prvních dvou kroků by se členské státy měly dohodnout v brzké době.

·         Hlasování kvalifikovanou většinou v rámci třetího kroku by přispělo k modernizaci již harmonizovaných pravidel EU, například v oblasti DPH a spotřební daně. Rychlejší rozhodování v těchto oblastech by členským státům umožnilo držet krok s nejnovějším technologickým vývojem a změnami na trhu, což by pomohlo jednotlivým zemím i podnikům v EU. 

·         Čtvrtý krok by pak umožnil přechod k hlasování kvalifikovanou většinou u velkých daňových projektů, jako je společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob a nový systém zdanění digitální ekonomiky, které jsou naléhavě nutné k zajištění spravedlivého a konkurenceschopného zdanění v EU. Zejména projekt společného konsolidovaného základu daně z příjmů postupuje v důsledku jednomyslnosti jen velmi pomalu.

V dnešním sdělení se navrhuje, aby členské státy zvážily možnost pracovat na realizaci druhých dvou kroků do konce roku 2025.

Změny v uvedených oblastech jsou možné díky tzv. překlenovacímu ustanovení (čl. 48 odst. 7 Smlouvy o EU) v unijních smlouvách, které za určitých okolností umožňuje přechod k hlasování kvalifikovanou většinou a řádnému legislativnímu postupu. Samotné smlouvy není nutné nijak měnit.

Další kroky

Komise nyní vyzývá členské státy EU, Evropský parlament i všechny zainteresované subjekty, aby se zapojily do konstruktivní diskuse o hlasování kvalifikovanou většinou v oblasti daňové politiky EU a aby stanovily včasný a pragmatický přístup k jeho realizaci.

Zejména vyzývá vedoucí představitele EU, aby dnešní plán podpořili a včas přijali rozhodnutí o použití příslušných právních ustanovení obsažených ve Smlouvách.

  • Zdroj: Evropská komise