Členství v OSPZV-ASO ČR

  • Sdružujeme 35 000 členů.
  • Členství v odborovém svazu není podmíněno prací v zemědělství či zpracovatelském průmyslu.
  • Našimi členy jsou zaměstnanci z různých pracovních odvětví.
  • Naším cílem je obhajoba lidí, pro něž je práce hlavním zdrojem obživy.

Programové zaměření OSPZV-ASO ČR

  • Upevnění postavení českých zemědělců a zajištění jejich ekonomické stability v rámci zemědělského trhu Evropské unie.
  • Nepřipustit oklešťování zákoníku práce, které připravuje současná vláda a zamezit přijetí zákona o stávce a výluce.
  • Zvýšení minimální mzdy.
  • Zveřejněno: 07.08.2020

Vážené dámy, vážení pánové,

milí přátelé!

Sjezd Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů České republiky je pro mne příležitostí ke vzpomínkám a k velkému poděkování.

Vzpomínám na rok 1991 - jak ten čas letí – a svou účast na vaší první demonstraci. Čerstvě nabytá svoboda přinesla s sebou i právo odborářů protestovat a hlásit se o svá nezadatelná práva. A že to bylo v době nástupu divokého kapitalismu potřebné!

Odbory ale mají důležitou úlohu i v současnosti, v době, která přináší řadu nejistot a zpochybňování základních hodnot. Vždyť jsme svědky ztráty úcty k práci, mnozí touží proplouvat životem s lehkostí a bez odpovědnosti, která je s prací spojena.

Stejně tak mizí úcta k lidem práce. Jsou uráženi těmi, kdo se sami prohlašují za elitu a výkvět společnosti. Bez lidí práce, bez jejich úsilí, bychom ale nikdy nedosáhli stávající životní úrovně. Patří vám velké poděkování, vždyť pracujete s tím nejcennějším, co máme. S půdou a jejími plody. Nesete odkaz předků, každý váš dotek půdy je vlastně modlitbou díků za předchozí generace.

Druhé poděkování vám náleží za podporu, kterou jste mi vyslovovali i v dobách, kdy jsem čelil výzvám, protivenstvím, kdy jsem se ucházel o důvěru občanů naší krásné země. Mnoho si vážím vaší podpory a nezapomínám.

Přeji vám úspěšný sjezd, mnoho zdaru ve vaší záslužné práci a nebojácná srdce v zápolení za vaše nezadatelná práva.

 

Váš

Miloš Zeman

 

V Praze dne 5. srpna 2020