Členství v OSPZV-ASO ČR

 • Sdružujeme 35 000 členů.
 • Členství v odborovém svazu není podmíněno prací v zemědělství či zpracovatelském průmyslu.
 • Našimi členy jsou zaměstnanci z různých pracovních odvětví.
 • Naším cílem je obhajoba lidí, pro něž je práce hlavním zdrojem obživy.

Programové zaměření OSPZV-ASO ČR

 • Upevnění postavení českých zemědělců a zajištění jejich ekonomické stability v rámci zemědělského trhu Evropské unie.
 • Nepřipustit oklešťování zákoníku práce, které připravuje současná vláda a zamezit přijetí zákona o stávce a výluce.
 • Zvýšení minimální mzdy.
 • Zveřejněno: 24.07.2020
 • Autor: Ing. Mgr. Alena Mastantuono

Německá kancléřka Angela Merkelová převzala do rukou předsednictví v Radě Evropské unie dne 1. července. Koronavirová pandemie do značné míry pozměnila chystané priority německého předsednictví a je zřejmé, že jeho ústředním tématem bude zotavení ekonomiky a boj s pandemií. Klíčovým nástrojem pro zotavení bude plán na podporu oživení Evropy a dlouholetý finanční rámec EU pro léta 2021-2027, na kterém se lídři členských zemí EU dohodli 21. července. Diskuse o penězích dokonce zastřela odchod Velké Británie z EU, přestože i ten má dopad na objem budoucího rozpočtu.

Německé předsednictví Rady si stanovilo 6 prioritních oblastí pod hlavičkou Společně k oživení Evropy.

 1. Trvalé překonání pandemie COVID-19, jakož i hospodářské oživení

Předsednictví bude usilovat o koordinovanou dodávkou zdravotnického materiálu, vzájemnou podporou v léčení pacientů, udržování dodavatelských řetězců a spolupráci na sledovacích aplikacích COVID-19. Bude usilovat o hladké fungování vnitřního trhu, což předpokládá zrušení omezení, která byla uložená v schengenském prostoru během pandemie, s přihlédnutím k epidemiologické situaci. Dále se předsednictví zaměří na opatření k překonání sociálních a ekonomických důsledků pandemie COVID-19, jež budou založena na digitální a zelené transformaci.

 1. Silnější a inovativnější Evropa

Pandemie COVID-19 poukázala na potřebu suverenity EU v oblasti digitální agendy. Předsednictví se zaměří na využití umělé inteligence a kvantové technologie, což předpokládá silnou digitální infrastrukturu. Dále se zaměří na digitální inovace, přístup k údajům, odpovědné využívání údajů, dovednosti v oblasti dat a bezpečnou digitální doménu. Do této kapitoly také patří zamezení znevýhodnění evropských firem v celosvětovém měřítku, pokud jde o environmentální opatření, spravedlivé zdanění, udržitelné financování či podpora ze strukturálních fondů.

 1. Spravedlivá Evropa

Předsednictví chce řešit sociální dopady krize, zachovat sociální soudržnost a propagovat dlouhodobou perspektivu mladých lidí v Evropě. Podpora mezigenerační solidarity bude pro předsednictví klíčová. To se týká zejména ochrany dětí a starších osob, které jsou zvláště zranitelné v době krize. Vytvoření spravedlivé Evropy je také dlouhodobým úkolem, protože výzvy, kterým sociální zabezpečení čelí, se budou zvyšovat v souvislosti s environmentálními, digitálními a demografickými změnami. Chce tuto změnu formovat pro všechny věkové kategorie skupiny sociálně kompatibilním a spravedlivým způsobem. Dále bude prosazovat rovnost žen a mužů, zohlednění zájmů osob se zdravotním postižením a podporovat aktivní občanskou společnost.

 1. Udržitelná Evropa

Předsednictví chce vést ambiciózní politiku v oblasti klimatu a biologické rozmanitosti, zaměřit se na Agendu OSN pro udržitelný rozvoj do roku 2030 a udržitelné zemědělství. Německé předsednictví Rady EU bude rovněž usilovat o zajištění toho, aby EU plnila úlohu na mezinárodní scéně jako ambiciózní a aktivní hráč v klimatické diplomacii, udržitelnosti a evropských hodnot. Předsednictví plánuje přijmout závěry Rady o novém akčním plánu pro oběhové hospodářství, zahájit jednání o 8. environmentálním akčním programu EU, předložit závěry Rady k nové strategie EU pro biodiversitu, dále bude usilovat o dojednání návrhu Klimatického zákona a povede diskusi o navýšení cílů pro emise ze skleníkových plynů.

 1. Evropa bezpečnosti a společných hodnot

Tato prioritní oblast zahrnuje posílení evropského společenství práva a hodnot včetně otázek v oblasti bezpečnosti a migrace. Německé předsednictví bude prosazovat, aby Evropa zůstala místem, kde se mohou lidé bez ohledu na své zázemí, přesvědčení a světový názor cítit svobodně a bezpečně. Předsednictví bude vyžadovat ambiciózní reformy v azylové a migrační politice.

 1. Silná Evropa ve světě

Silná Evropa znamená spolupráci se sousedy a globálními partnery. Především se jedná o spolupráci se Západním Balkánem, ale i východními a jižními sousedy EU. Předsednictví se chce zaměřit na podporu komplexní a aktivní spolupráce EU s USA, včetně širokého politického dialogu a pozitivní transatlantické obchodní agendy, budoucí spolupráci s Velkou Británií a vyrovnaný a jednotný přístup EU k Číně.

Z uvedených priorit je zřejmé, že německé předsednictví stojí před velmi náročnou agendou. Vyjednávání budou ztížena aktuální situací kolem pandemie. Omezené cestování a shromažďování velkého počtu osob bude stát za chudším předsednictvím na kulturní akce. Zdá se, že takový úkol je skutečně hodný jen pro velkou zemi, na kterou zrovna na toto pololetí přišla řada.