Členství v OSPZV-ASO ČR

 • Sdružujeme 35 000 členů.
 • Členství v odborovém svazu není podmíněno prací v zemědělství či zpracovatelském průmyslu.
 • Našimi členy jsou zaměstnanci z různých pracovních odvětví.
 • Naším cílem je obhajoba lidí, pro něž je práce hlavním zdrojem obživy.

Programové zaměření OSPZV-ASO ČR

 • Upevnění postavení českých zemědělců a zajištění jejich ekonomické stability v rámci zemědělského trhu Evropské unie.
 • Nepřipustit oklešťování zákoníku práce, které připravuje současná vláda a zamezit přijetí zákona o stávce a výluce.
 • Zvýšení minimální mzdy.
 • Zveřejněno: 12.06.2018
 • Autor: Eugenie Linková

Brambory jsou čtvrtou nejdůležitější základní potravinou ve světě. Zároveň jsou nejlepším potravinovým koncentrátem na světě. Čerpáme z nich přibližně 14 % pokrmové energie. Jsou bohaté na minerály, vitamíny, bílkoviny a jsou téměř bez tuku. Podle dietologů představuje zdravá strava vyvážené zastoupení tří hlavních složek – sacharidů, tuků a bílkovin, přičemž více než polovina energetického příjmu by měla být hrazena sacharidy, menší třetina tuky a kolem 15 % bílkovinami. Tomuto poměru brambory plně odpovídají.

Brambory zároveň patří mezi všestranně využitelnou zeleninu. Jsou ideální náhradou za chléb, obilniny a těstoviny. Bramborová hlíza je jedním z nejbohatších zdrojů antioxidantů v lidské výživě. Aktuálně vidíme razantní návrat a rozšíření konzumních brambor v různé úpravě do zcela běžného jídelníčku nejen v USA, ale i v Evropě. Zde jde v podstatě o cílenou podporu prodeje konzumních brambor v některých státech Evropské unie s důrazem na zdravotní pozitiva jejich konzumace. Pokud porovnáme běžnou přílohovou porci brambor s běžnou přílohovou porcí rýže nebo těstovin, pak porce brambor obsahuje dvojnásobek vlákniny, ale jen necelé tři pětiny energetické hodnoty rýže nebo těstoviny.

Rezistentní škrob  má vliv na pozvolné odumírání nádorových buněk

Zvláštní pozornost je v poslední době věnována i tzv. „rezistentnímu škrobu“, který nahrazuje příjem vlákniny v lidské stravě. Jeho obsah se v uvařených hlízách pohybuje v rozmezí 1 až 3 %. Tento škrob nelze štěpit amylázami, a proto se dostává nestrávený do tlustého střeva a zde slouží jako výživa pro mikroorganismy. Fyziologicky tento škrob představuje substrát pro látkovou výměnu střevních bakterií. Zároveň podporuje tvorbu máselnanů (butirátů) v tlustém střevě, které podněcují látkovou výměnu střevních buněk a mají vliv na pozvolné odumírání nádorových buněk. Rezistentní škrob může bránit vzniku rakoviny.

V ČR jsou brambory tradiční plodinou. Klimatické a půdní podmínky pro pěstování všech užitkových směrů jsou v řadě oblastí naší republiky vynikající. Kromě sadby a brambor na zpracování jsou u nás především velmi vhodné podmínky především pro produkci konzumních brambor, a to jak pro přímou spotřebu, tak zejména pro uskladnění. Brambory jsou z agronomického pohledu velmi dobrou zlepšující plodinou v rámci osevních postupů.

Priority Českého bramborářského svazu

V předchozích několika letech začaly postupně fungovat systematické podpory pro pěstitele, šlechtitele a množitele brambor. Z nich za nejefektivnější a s rychle viditelnými výsledky lze považovat vyplácení přímých plateb pěstitelům konzumních brambor a brambor určených pro výrobu škrobu. Za velmi důležitou a z dlouhodobého hlediska základní je třeba považovat podporu investic do speciálních strojů pro pěstování brambor a jejich skladování v rámci Programu rozvoje venkova. Pro produkci kvalitní sadby brambor je velmi důležitá podpora preventivních opatření proti karanténním bakteriózám bramboru v uzavřených pěstebních oblastech.

Výše uvedené podpory pomohly naplnit zvýšenou poptávku po bramborách určených k výrobě škrobu a zároveň se zpomalil klesající trend osázených ploch konzumními bramborami a sadby. Produkce sadby brambor přímo souvisí s osázenými plochami ostatních užitkových směrů, tj. brambor na konzum a na výrobu škrobu. Aktuální stav vývoj našeho bramborářství je patrný z následujícího grafu:

Z výše uvedeného vývoje vychází základní cíl Českého bramborářského svazu(ČBS), kterým je zvýšení produkce a prodeje u nás vypěstovaných konzumních brambor tak, abychom v delším časovém horizontu deseti let dosáhli plné soběstačnosti v konzumních bramborách.

Pro naplnění výše uvedeného cíle byly ČBS schváleny a jsou prosazovány tři základní a dlouhodobé priority:

 

 1. V rámci nové Společné zemědělské politiky po roce 2020 zachovat brambory mezi citlivými komoditami a tím umožnit navýšení přímých plateb na konzumní brambory ze současných cca 50 mil. Kč na 150 mil. Kč při zachování stávající úrovně přímých plateb na brambory určené k výrobě škrobu. Uvedené zároveň znamená potřebu vyjednání navýšení financování citlivých komodit v rámci národní obálky z 15 na 30 % po roce 2020.

Ministerstvo zemědělství by mělo stále více podporovat produkci citlivých komodit včetně brambor, resp. těch komodit, v kterých nejsme soběstační. Realizace této priority by znamenala snížení plošných podpor na plochu, tzv. SAPS a navýšení podpor na produkci. Maximálním zájmem státu by měla být podpora produkce těch rostlinných a živočišných komodit, které se k nám stále více dováží. Podpora produkce těchto komodit, včetně brambor, bude dlouhodobě zvyšovat daňové příjmy státu.

Navýšení podpory pro producenty konzumních brambor je nejdůležitějším opatřením pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti vůči ostatním, méně rizikovějším a pěstitelsky jednodušším komoditám jako je obilí, řepka a kukuřice. Konzumní brambory mají mnohá pěstitelská rizika, vyžadující vysoce kvalitní a odborně zdatný personál, mimořádně vysokou potřebu investic do strojů pro jejich pěstování a staveb pro jejich skladování, mají velmi omezenou skladovatelnost v čase a pěstitelským nákladem okolo 100 000 Kč na hektar se řadí mezi zeleninu.

 1. Zajistit financování, notifikaci a realizaci systému Integrované produkce konzumních brambor (IPKB) od roku 2019.

Do pravidel IPKB jsou zahrnuty postupy garantující takový způsob pěstování brambor, který respektuje a v maximální možné míře dává do souladu aspekty pěstování a kvality produkce i servis spotřebiteli. Systém je prioritně zaměřený na produkci brambor minimálně zatížených aplikací prostředků na ochranu rostlin a s důrazem na jejich bezpečnost a nezávadnost a s vysokým důrazem na ochranu životního prostředí. Zároveň IPKB zajišťuje vysokou kvalitu a dohledatelnost domácí produkce brambor. Předpokládaná újma pěstitelům brambor ve výši 65 mil. Kč/rok je úhradou zvýšených nákladů na IPKB tak, aby neznamenala významnější zvýšení spotřebitelských cen.

Systém IPKB zapadá do celkového konceptu našeho bramborářství prosazovaného ČBS. Ten zahrnuje trvale udržitelnou produkci konzumních brambor ve vysoké kvalitě a jejich skladovatelnost po celou sezonu.

Konzumní brambory z integrované produkce budou lépe konkurovat zboží z dovozu, o kterém spotřebitel nad rámec legislativy nezískává další informace.

 1. Zajistit do roku 2020 vypracování a schválení potřebné legislativy umožňující vznik a fungování Marketingového fondu nebo jiné instituce, která bude plnit jeho funkci pro vybrané citlivé komodity, včetně brambor.

ČBS v rámci dostupných finančních prostředků organizuje a zajišťuje informační a propagační akce, které jsou zaměřeny na širokou spotřebitelskou veřejnost s cílem přesvědčit naše občany o výhodnosti konzumace domácí produkce brambor. Předávány jsou informace o bramborách jako vysoce kvalitní, cenově dostupné, zdravé potravině, která je botanicky i obsahem zdraví prospěšných látek zároveň chutnou zeleninou. Brambory jsou občanům prezentovány jako tradiční domácí, bezlepková potravina, která je bez tuku a neoddělitelně patří k novému životnímu stylu. ČBS chce občany, spotřebitele přesvědčit o tom, že brambory jsou zdraví prospěšnou a výhodnou alternativou k masově používaným přílohovým potravinám, vyrobeným z obilí a rýže. Nedílnou součástí těchto akcí jsou i informace o způsobech správného nakupování brambor, orientace kupujících podle varných typů, odrůd a údajů na etiketě.

V současné době již druhým rokem ČBS realizuje ve výše uvedeném smyslu propagační projekt s názvem Brambory zdravá zelenina. ČBS by chtěl v budoucnu systematicky rozšiřovat příběh (informace) o IPKB a tím významným způsobem podpořit prodejnost domácí produkce konzumních brambor. Uvedené by mělo stabilizovat i farmářské ceny konzumních brambor, což povede ke zvýšenému zájmu zemědělců o jejich pěstování.

Pro efektivní a rychleji působící propagaci konzumace domácích konzumních brambor chybí systematické a dlouhodobé financování prostřednictvím Marketingového fondu tak, jak je tomu u většiny států EU. Marketingový fond by měl být ustaven po vzoru našeho vinařského fondu a marketingových fondů některých sousedních států a jen pro citlivé komodity, které o něj projeví zájem.