Členství v OSPZV-ASO ČR

 • Sdružujeme 35 000 členů.
 • Členství v odborovém svazu není podmíněno prací v zemědělství či zpracovatelském průmyslu.
 • Našimi členy jsou zaměstnanci z různých pracovních odvětví.
 • Naším cílem je obhajoba lidí, pro něž je práce hlavním zdrojem obživy.

Programové zaměření OSPZV-ASO ČR

 • Upevnění postavení českých zemědělců a zajištění jejich ekonomické stability v rámci zemědělského trhu Evropské unie.
 • Nepřipustit oklešťování zákoníku práce, které připravuje současná vláda a zamezit přijetí zákona o stávce a výluce.
 • Zvýšení minimální mzdy.
 • Zveřejněno: 14.06.2018

 

 • Nová společná metodika pro srovnávání kvality potravin je na světě
 • Vyvinulo ji Společné výzkumné středisko (Joint Research Centre) – to je útvar Evropské komise
 • Metodika pomůže národním úřadům na ochranu spotřebitelů testovat a porovnávat složení a vlastnosti potravin

Evropská komise právě vydala novou společnou metodiku pro srovnávání kvality potravinářských výrobků v celé EU.

Společné výzkumné středisko, což je útvar Evropské komise pro sdílení vědeckých poznatků, vyvinulo společnou metodiku, aby vnitrostátní orgány pro ochranu spotřebitele měly možnost provádět zkoušky k porovnání složení a vlastností potravin prodávaných v podobných obalech v celé Unii. Tento krok navazuje na opatření, která již Komise přijala po projevu o stavu Unie předsedy Evropské komise Junckera.

Společné výzkumné středisko dnes tuto metodiku představí na zasedání fóra na vysoké úrovni pro lepší fungování potravinového řetězce.

Elżbieta Bieńkowska, komisařka pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky, uvedla: „Všichni evropští spotřebitelé mají nárok na spravedlivé podmínky na jednotném trhu. Společná metodika, kterou jsme vytvořili společně s členskými státy, organizacemi spotřebitelů a aktéry z potravinářského dodavatelského řetězce, pomůže na základě důkazů objasnit problematiku odlišného složení potravinářských produktů téže značky v celé Evropě. Jsem ráda, že na specializovaném fóru o potravinovém řetězci proběhla plodná a rozumná diskuse mezi jednotlivými stranami.“

Komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů Věra Jourová prohlásila: „Jednotný trh nemůže být trhem s dvojím standardem. Všichni občané EU musí mít pocit, že se s nimi zachází stejným způsobem a že jim jsou poskytovány férové a jasné informace o výrobcích, které kupují. Nesmí být klamáni podobnými obaly. Vyzývám všechny vnitrostátní orgány, aby tuto metodiku v nadcházejících měsících používaly, a tím se tyto praktiky ukončily.“

Tibor Navracsics, komisař pro vzdělávání, kulturu, mládež a sport odpovědný za Společné výzkumné středisko, uvedl: „Evropští spotřebitelé mají právo být chráněni před klamavým marketingem u potravin, které konzumují, a u výrobků, které používají, a musí těmto informacím od výrobců důvěřovat. Společné výzkumné středisko Evropské komise vypracovalo harmonizovaný postup pro objektivní hodnocení vnímaných rozdílů v kvalitě výrobků. Je to výborný příklad toho, jak může mít vynikající vědecká práce přímý přínos pro občany“.

Fórum na vysoké úrovni pro lepší fungování potravinového řetězce, které Komise zvolila pro řešení otázky dvojí kvality potravin, udělilo Společnému výzkumnému středisku mandát pro vyvinutí zmíněné metodiky v červnu 2017.

Tato metodika doplňuje opatření oznámená v iniciativě Komise s názvem „nová politika pro spotřebitele“, jejímž cílem je:

 • vyjasnit a posílit práva spotřebitelů, včetně zákazu praktik dvojí kvality uvádějících spotřebitele v omyl,
 • dát kvalifikovaným subjektům pravomoc k tomu, aby mohly podávat zástupné žaloby jménem spotřebitelů,
 • zavést přísnější sankční pravomoci pro orgány členských států pro ochranu spotřebitele.

Společný testovací protokol

Všechny výrobky prodávané v EU musí splňovat přísné právní předpisy upravující bezpečnost. Spotřebitelé musí být informováni o hlavních charakteristikách, jež jsou stanoveny zejména v právních předpisech EU pro označování potravin, a neměli by být uváděni v omyl, například obalem. Vnitrostátní orgány odpovědné za bezpečnost potravin a ochranu spotřebitele musí zajistit, že potraviny uváděné na jednotný trh budou v souladu s příslušnými právními předpisy EU.

Zmíněná zkušební metodika pomůže orgánům určit, zda jsou potravinářské výrobky uváděny na trh v souladu s právními předpisy EU.

Metodika je založena na hlavních zásadách, jako je transparentnost, srovnatelnost, výběr vzorků podobných výrobků a testování.

Další kroky

V koordinaci se Společným výzkumným střediskem budou laboratoře v řadě členských států EU nyní tuto metodiku používat v celoevropské testovací kampani, jejímž cílem je shromáždit údaje o rozsahu problému dvojí kvality. Výsledky by měly být k dispozici do konce roku 2018. Tento postup by měl poskytnout praktické poznatky pro orgány vyšetřující podvodné praktiky.

 • Zdroj: Evropská komise