Členství v OSPZV-ASO ČR

  • Sdružujeme 35 000 členů.
  • Členství v odborovém svazu není podmíněno prací v zemědělství či zpracovatelském průmyslu.
  • Našimi členy jsou zaměstnanci z různých pracovních odvětví.
  • Naším cílem je obhajoba lidí, pro něž je práce hlavním zdrojem obživy.

Programové zaměření OSPZV-ASO ČR

  • Upevnění postavení českých zemědělců a zajištění jejich ekonomické stability v rámci zemědělského trhu Evropské unie.
  • Nepřipustit oklešťování zákoníku práce, které připravuje současná vláda a zamezit přijetí zákona o stávce a výluce.
  • Zvýšení minimální mzdy.
  • Zveřejněno: 12.06.2018

V příštím dlouhodobém rozpočtu EU na období 2021–2027 Komise navrhuje nový specifický program ve výši 4 miliard eur, který má posílit postavení spotřebitelů, chránit je a umožnit mnoha evropským malým a středním podnikům, aby plně využívaly dobře fungujícího jednotného trhu.

Nový program posílí správu vnitřního trhu EU. Podpoří konkurenceschopnost podniků, zejména těch malých a středních, bude prosazovat zdraví lidí, zvířat a rostlin, jakož i dobré životní podmínky zvířat a stanoví rámec pro financování evropských statistik.

Elżbieta Bieńkowska, komisařka pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky, řekla: „Jednotný trh je motorem EU. V průběhu 25 let své existence přinesl obrovské výhody občanům a podnikům v EU. Aby i nadále plnil svůj účel, musíme se o něj řádně starat. Dnes představujeme nový program, abychom ještě více zvýšili kladný dopad na Evropany.“

Věra Jourová, komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů, k tomu doplnila: „Musíme zajistit, aby spotřebitelé mohli využívat svých práv. To znamená, že jim poskytneme praktické rady o spotřebitelských otázkách a odstraníme nebezpečné výrobky z trhu. Toho nový program pro jednotný trh dosáhne. Jak jsme již oznámili v nové politice pro spotřebitele, budeme rovněž poprvé financovat postupy kolektivního odškodnění.“

Komisař pro zdraví a bezpečnost potravin Vytenis Andriukaitis dodal: „Jsem potěšen, že pilíř bezpečnosti potravin je jedním z hlavních příjemců nového programu pro jednotný trh. Je to uznání významu, jaký má zajištění hladkého fungování vnitřního trhu s potravinářskými výrobky, k němuž dojde tak, že budeme předcházet chorobám rostlin nebo nákazám zvířat, které mohou mít významné důsledky pro veřejné zdraví a hospodářství EU, a v případě potřeby proti těmto nákazám a chorobám bojovat. Budeme tak moci dále zintenzivnit naše úsilí v oblasti dobrých životních podmínek zvířat, plýtvání potravinami a boje proti podvodům.“

Oblasti, které nový program pro jednotný trh podpoří, jsou:

·         ochrana a posílení postavení spotřebitelů: nový program zaručí vymáhání práv spotřebitelů, zajistí vysokou úroveň jejich ochrany a bezpečnosti výrobků a spotřebitelům bude pomáhat v případě problémů, například při nakupování na internetu. Rovněž usnadní přístup spotřebitelů k mechanismům nápravy, jak je navrženo v nové politice pro spotřebitele.

·         konkurenceschopnost podniků, a to zejména malých a středních: v návaznosti na úspěch stávajícího Programu pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků (COSME) navrhuje Komise posílit podporu pro malé podniky, aby mohly růst a expandovat i za hranice.

·         vysoká úroveň zdraví lidí, zvířat a rostlin: na integrovaném evropském jednotném trhu budou mít občané EU i nadále přístup k bezpečným a vysoce kvalitním potravinám. V rámci nového programu budou finanční prostředky použity na podporu bezpečné produkce potravin, na prevenci a eradikaci nákaz zvířat a škůdců rostlin, jakož i na zlepšení životních podmínek zvířat v EU. Financování bude rovněž prosazovat přístup na trh pro producenty potravin z EU, přispívat k vývozu do třetích zemí a významně podporovat zemědělsko-potravinářské odvětví jakožto hlavní odvětví ekonomiky EU.

·         účinné prosazování a prvotřídní standardy: program posílí spolupráci mezi členskými státy a Komisí s cílem zajistit, aby byla pravidla EU řádně prováděna a vymáhána. Program bude také podporovat evropské normalizační organizace při vyvíjení aktuálních standardů, které obstojí v budoucnosti.

·         spravedlivá hospodářská soutěž v digitálním věku: program Komisi pomůže dále vylepšovat její nástroje informačních technologií a odborné znalosti, které používá k účinnému vymáhání pravidel hospodářské soutěže v digitální ekonomice. Umožní jí reagovat na vývoj na trhu, např. pokud jde o využívání dat velkého objemu a algoritmů. Kromě toho program pomůže posílit spolupráci mezi Komisí a orgány členských států a soudy.

·         vysoce kvalitní evropské statistiky: program bude poskytovat finanční prostředky národním statistickým úřadům pro tvorbu a šíření evropských statistik, které jsou nezbytné pro rozhodování ve všech politických oblastech.

Další kroky

Dohoda o celkovém dlouhodobém rozpočtu EU a jeho odvětvových návrzích je zásadní pro to, aby fondy EU začaly přinášet výsledky co nejdříve. Podobná zpoždění, jako byla ta, k nimž došlo na začátku současného rozpočtového období 2014–2020, by snížila finanční pomoc a technickou podporu poskytovanou malým a středním podnikům, snížila by účinnost opatření, jejichž cílem je zaručit bezpečnost potravin nebo výrobků, a narušila by rozvoj nových standardů.

Pokud by byl příští dlouhodobý rozpočet schválen v roce 2019, zajistil by hladký přechod mezi stávajícím (2014–2020) a novým dlouhodobým rozpočtem a zároveň předvídatelnost a kontinuitu činností ku prospěchu všech.

Souvislosti

Komise navrhuje na program pro jednotný trh rozpočet ve výši 4 miliard eur. K plnění cílů tohoto programu navíc významně přispěje částka ve výši 2 miliard eur přidělená v rámci fondu InvestEU, a to zejména prostřednictvím specializovaného nástroje pro malé a střední podniky.

Jednotný trh Evropanům umožňuje svobodně cestovat, studovat, pracovat, žít a třeba se také zamilovávat bez ohledu na hranice svého státu. Mohou vše nakupovat, kdekoli chtějí, a mohou se těšit z většího výběru a nižších cen. Velké i malé evropské podniky mohou rozšiřovat svou zákaznickou základnu a snáze si v celé EU vyměňovat výrobky a služby. Jednoduše řečeno, jednotný trh je nejlepší devizou Evropy pro vytváření růstu a zvyšování konkurenceschopnosti evropských podniků na globalizovaných trzích.

Nový program pro jednotný trh navazuje na představu Komise o příštím dlouhodobém rozpočtu předloženém dne 2. května 2018. Je to moderní, jednoduchý a flexibilní program, který sdružuje širokou škálu činností, jež byly v minulosti financovány odděleně, do jednoho soudržného programu. Sníží se tak překrývání a zlepší se spolupráce. A konec konců se zajistí také kontinuita účinného fungování jednotného trhu v praxi a současně i optimální využívání finančních prostředků v zájmu občanů EU.

 

  • Zdroj: Evropská komise